Zestawienie podatkowe PIT rodzica, którego dziecko zarabia


Rodzice małoletnich dzieci, albo dzieci uczących się, mają możliwość korzystan

 • renty (za wyjątkiem renty rodzinnej),

 • praw majątkowych,

 • kapitałów pieniężnych,

 • najmu,

 • innych źródeł.

ia w swoich rozliczeniach podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z ulgi na dziecko. Co prawda, w rozliczeniach za rok 2015 nieco zmieni ona swój kształt i przy wychowywaniu jednego dziecka fiskus weźmie pod uwagę wysokość dochodów rodziców, zanim pozwoli skorzystać z ulgi na dziecko.

 

Ale nie zmieniają się zasady wyliczania limitu dochodu, jakie może osiągnąć dziecko, aby rodzic nie stracił prawo do ulgi na dziecko z tytułu jego wychowywania. Zestawienie podatkowe PIT rodziców wychowujących dzieci może nadal uwzględniać ulgę prorodzinną, nawet jeśli dziecko zarabia, ale kwota ta nie może być za wysoka. Kiedy rozliczenie Pit z dzieckiem zarabiającym nie będzie u podatnika powodować możliwości skorzystania z ulgi na dziecko?

Prawo do ulgi na dziecko

Z tytułu wychowywania dziecka i sprawowania nad nim opieki, rodzice biologiczni, rodzice adopcyjni, czy rodziny zastępcze, mają możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Rozliczenie Pit z dzieckiem jest korzystne, bowiem pozwala ono na zmniejszenie podatku należnego fiskusowi. Z ulgi na dziecko skorzystają podatnicy, którzy:

 • wykonywali władzę rodzicielską,
 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,
 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga prorodzinna jest przyznawana rodzicom wychowującym dzieci:

 • małoletnie, do osiągnięcia przez nie 18 roku życia,

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Zestawienie podatkowe PIT rodziców będzie mogło ujmować ulgę na dziecko, jeśli dziecko to w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, albo dochodów z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł. Jeśli więc zarobki dziecka przekroczyły taką kwotę, rozliczenie Pit z dzieckiem z ulgą podatkową nie będzie możliwe.

Limit dochodów dziecka

Limit 3089 zł dochodu małoletniego lub pełnoletniego dziecka uczącego się, jest dochodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodów. Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, jeśli dziecko uzyska przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, podatku liniowego lub tonażowego. Dziecko zarabiające z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem lub pozyskujące dochody ze zbycia nieruchomości, nie będzie powodowało, że rodzic straci przez to ulgę na dziecko, bez względu na wysokość tychże dochodów.

Rozliczenie dochodów dziecka

Rodzice wychowujący małoletnie dzieci, które zarabiają, powinni ich dochody, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, doliczyć do własnych dochodów wykazanych w rocznym rozliczeniu podatkowym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Właściwym formularzem rozliczenia takich dochodów będzie PIT-36, bez względu na to, że np. rodzic uzyskuje dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Do dochodów rodziców dolicza się wyłącznie te dochody dziecka, które uzyskało ono przed osiągnięciem pełnoletniości.

Rozliczenie PIT z dzieckiem powinno uwzględniać dochody dziecka z tytułu:

 • renty (za wyjątkiem renty rodzinnej),
 • praw majątkowych,
 • kapitałów pieniężnych,
 • najmu,
 • innych źródeł.

Rozliczenie rodzica nie może zaś uwzględniać dochodów pozyskanych przez małoletnie dziecko z tytułu:

 • pracy dziecka, na podstawie umowy o pracę, praktyk uczniowskich i umów cywilnoprawnych,
 • stypendiów wszelkiego rodzaju,
 • przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku, czyli wszelkich ruchomości,
 • sprzedaży nieruchomości osoby małoletniej.