Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Zasiłki chorobowe a prawo podatkowe


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca uprawnionym ubezpieczonym zasiłki chorobowe za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca pracownika, zaś kolejne dni płatnikiem zasiłku chorobowego jest już ZUS. Zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy nie podlegają składkowaniu.

 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, jak i zasiłki, są jednak podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT wyliczamy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i ulg. Dlatego też rozliczenia pity ubezpieczonych pobierających zasiłki chorobowe muszą je ujmować do opodatkowania w PIT.

Podatek obowiązkowy

Wynagrodzenie chorobowe jest zaliczane do jednego ze składników przychodu ze stosunku pracy i z racji tego płacony jest od niego podatek PIT. Zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia chorobowego również są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z innych źródeł.

Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych nalicza się od uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów oraz zasiłków pieniężnych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczenia społecznego. Podstawą opodatkowania w takim wypadku jest przychód zsumowany z zasiłkami pieniężnymi, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

W PIT-37 pracownik musi ująć uzyskane zasiłki chorobowe i zsumować je z przychodami ze stosunku pracy. Przychody pomniejszy o koszty ich uzyskania i ulgi, z których może skorzystać na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Rozliczanie zasiłku chorobowego po stronie przedsiębiorcy

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Może również opłacać składki na nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe, dzięki czemu może uzyskiwać zasiłki pieniężne za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS z ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi, w odróżnieniu od sytuacji pracownika uzyskującego takie świadczenie, przychód z działalności. Stanowi on za to przychód z innych źródeł, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien go wyszczególnić w deklaracji rocznej w zakresie źródeł innych przychodów. ZUS wypłacający zasiłek chorobowy przedsiębiorcy jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy, jako płatnik.

Jako że zasiłek chorobowy jest wypłacany przedsiębiorcy, czyli stanowi dochód uzyskiwany za pośrednictwem płatnika, opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to przedsiębiorca powinien go rozliczyć w PIT-37, chyba że osiągał w danym roku podatkowym inne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane w ten sam sposób. Wówczas rozliczenie zasiłku chorobowego znajdzie się na druku PIT-36.