Zarobki z najmu prywatnego w rocznym rozliczeniu podatkowym


Najem prywatny może być opodatkowany na dwa sposoby, albo za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Zarówno jedna, jak i druga forma opodatkowania zarobków pochodzących z najmu prywatnego, ma swoje wady i zalety.

 

Deklaracja podatkowa wypełniana przed podatnika uzyskującego dochody z najmu prywatnego sporządzona może być na druku PIT-36 dla opodatkowania na zasadach ogólnych, lub PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie na formularzu PIT-36 daje wiele możliwości zastosowania ulg i preferencji podatkowych, czego nie można powiedzieć o formularzu PIT-28 dla ryczałtu.

Zarobki z najmu w ustawie o PIT

Najem jest zawierany pomiędzy wynajmującym a najemcą, na podstawie stosownej umowy, na mocy krócej wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, w postaci pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego. Świadczenia z najmu po stronie wynajmującego są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT. Stąd też roczne rozliczenie wynajmującego musi je ujmować i rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Przychodem w umowie najmu jest umówiony czynsz płacony przez najemcę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Przychodem nie będą natomiast koszty ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu, jeśli z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia. Wszelkie należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej, jak i opłat za media, nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego dla wynajmującego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że najem prywatny jest odrębnym źródłem przychodu, razem z zarobkami z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy też umów o podobnym charakterze. W ramach odrębnych źródeł przychodu oprócz dochodów z najmu, rozlicza się również przychody z najmy okazjonalnego.

Przychód z najmu prywatnego podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, który rozlicza się w deklaracji podatkowej, powstaje w momencie faktycznego otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynajmującego pieniędzy i wartości pieniężnych albo wartości otrzymanych świadczeń w naturze.

Opodatkowanie dochodów z najmu

Jak już zostało powiedziane, dochody z najmu prywatnego można opodatkować według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Generalnie, jeśli wynajmujący nie zgłasza organowi podatkowemu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu prywatnego, wówczas są one automatycznie opodatkowane na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że wynajmujący będzie opłacał podatek PIT od przychodów. Ich wysokość nie będzie miała wpływu na stawkę stosowanego podatku. Przy podatku dochodowym opłacanym na zasadach ogólnych, podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania – czyli dochód podatnika. Jeśli przekroczy on pierwszy próg skali podatkowej, wynoszący 85 528 zł, wówczas od nadwyżki wynajmujący zapłaci podatek w wysokości 32%.

Zaletą rozliczenia na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, dochodów z najmu prywatnego jest to, że PIT-36, na którym są rozliczane takie dochody, umożliwia zastosowanie ulg i preferencji podatkowych. Roczne rozliczenie składane na takim formularzu PIT pozwala na:

  • Wspólne rozliczenie razem ze współmałżonkiem,
  • Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • Zastosowanie ulg podatkowych i odliczeń, w tym odliczenie kosztów, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet itp.

Jeśli z najmu prywatnego podatnik osiąga stosunkowo niskie dochody, niepowodujące przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej, opodatkowanie na zasadach ogólnych będzie dla niego korzystne, o ile ma on prawo do skorzystania z ulg podatkowych w rocznym rozliczeniu PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany od przychodów z najmu prywatnego zobowiązuje do złożenia w Urzędzie Skarbowym formularza PIT-28, który nie pozwala na preferencje i zastosowanie ulg podatkowych. Za to bez względu na wysokość przychodu z najmu, zawsze stawka podatkowa będzie taka sama – 8,5%. Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku PIT, korzystną dla podatników, którzy nie stosują w rozliczeniach podatkowych ulg lub odliczeń.

Zwolnienie podatkowe

Wynajmowanie pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, położonych na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym, pomimo że jest najmem prywatnym, nie jest objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja podatkowa wynajmującego nie będzie ujmowała takie dochody czy przychody, o ile nie będzie on wynajmował więcej niż 5 pokoi w swoim gospodarstwie rolnym.