Załączniki Pity do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej i na leki


Zastosowanie ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych wymaga nie tylko spełnienia określonych prawem warunków przez podatników. Muszą oni dodatkowo wypełnić załączniki Pity odpowiednie dla konkretnej ulgi podatkowej. Czy ulga rehabilitacyjna i ulga na leki także wymagają ich ujęcia w załączniku do deklaracji głównej? Jak skutecznie złożyć rozliczenie PIT z ulgami tego typu?

 

Ulga dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają generalnie wszystkie wydatki osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, na cele rehabilitacyjnej oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Dodatkowo, ulga rehabilitacyjna uwzględnia jeszcze ulgę na leki, z której można korzystać jedynie w związku z ponoszeniem wydatków na leki zalecone przez lekarza specjalistę. Odliczeniu podlega kwota ponad 100 zł miesięcznie wydana na farmaceutyki dla osoby niepełnosprawnej.

Odliczenie ulgi dla niepełnosprawnych jest dostępne dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów. Zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku, ulga rehabilitacyjna obowiązuje w przypadku osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia, kogo zalicza się do poszczególnych stopni niepełnosprawności:

  • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy w każdych warunkach lub tylko w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
  • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dodatkowo, prawo do zastosowania w swoich rozliczeniach rocznych PIT ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki, będą mieli również opiekunowie osób niepełnosprawnych, o ile należą do najbliższej rodziny, a dochody osoby niepełnosprawnej w ciągu roku nie były wyższe od kwoty 9120 zł.

PIT z ulgą rehabilitacyjną może być składany wyłącznie z zastosowaniem druków PIT-36 lub PIT-37, przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Jeśli niepełnosprawny podatnik rozlicza się z wykorzystaniem podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, nie odliczy w swoim PIT ulgi rehabilitacyjnej.

Załącznik do formularza PIT

Nie wystarczy wykazać w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym kwoty odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na leki, aby rzeczywiście zostały one uwzględnione przez fiskusa. Należy ponadto złożyć wraz z główną deklaracją podatkową odpowiednie załączniki Pity, w których ujmuje się takie ulgi. Właściwym załącznikiem będzie w takim przypadku druk PIT/O.

Załącznik PIT/O znajduje zastosowanie w przypadku korzystania przez podatników z różnych odliczeń z tytułu ulg podatkowych. Mogą to być ulgi odliczane od podatku lub przychodu podatnika. PIT/O dołączany jest do głównej deklaracji podatkowej, składanej na druku PIT-36 lub PIT-37, jeśli chodzi o deklaracje, w których ujęta została ulga rehabilitacyjna i ulga na leki. Wypełniając załącznik PIT/O w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej, w pozycji 17 i 18 tego druku należy wpisać sumy przeznaczone na cele rehabilitacyjne, a także kwoty wykorzystane w poprzednim roku podatkowym na wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jeśli rozliczenie PIT osoby niepełnosprawnej jest składane łącznie ze współmałżonkiem, należy złożyć wspólny załącznik PIT/O. Jeśli małżonkowie rozliczają się zaś oddzielnie, na indywidualnych deklaracjach podatkowych, każdy z nich musi złożyć swój własny PIT/O, o ile ma prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulg podatkowych, w tym ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na leki.