Załącznik PIT M - informacje


Małoletnie dzieci mogą zarobkować legalnie, ale ich dochody obciążone mogą być podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak się dzieje, muszą one zostać uwzględnione w rozliczeniach rocznych. W przypadku niektórych źródeł dochodów nieletnich oni sami wypełniają Pity i składają je w Urzędzie Skarbowym. Najczęściej jednak są one doliczane do dochodów rodzica lub rodziców w formularzu PIT-36, który składa się w takiej sytuacji. Ponadto, rodzic zobowiązany jest wypełnić załącznik PIT M. Do czego właściwie on służy i jakie informacje się w nim wyszczególnia?

 

Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka

Polskie prawo nie zabrania pozyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez osoby nieletnie. Niemniej, w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym osoba małoletnia, przed ukończeniem 18 roku życia, uzyskiwała dochody podlegające opodatkowaniu, musi je rozliczyć z fiskusem. Może tego dokonać albo samodzielnie, składając własny PIT, albo też za pośrednictwem formularzy Pity rodziców. Nie można przy tym wybrać, jakie rozliczenie będzie korzystniejsze. Niektóre dochody wymuszają na małoletnich samodzielne rozliczenie podatkowe z fiskusem, inne muszą być zaś doliczone do dochodów rodziców. Jeśli małoletni sam składa Pity w Urzędzie Skarbowym, nie składa swojego podpisu pod formularzem, ponieważ nie ma zdolności do dokonywania czynności prawnych i jego podpis byłby nieważny.

Jeśli to rodzice rozliczają dochody małoletniego dziecka, są zobowiązani w tym celu wypełnić formularz PIT-36, pomimo, że być może rozliczają się na innym druku, np. PIT-37. Oprócz tego dochody te wykazuje się w załączniku PIT M. Do Urzędu Skarbowego trafiają deklaracje główne Pity rodziców i załącznik PIT M w terminie złożenia rozliczenia rocznego, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Gdy rodzic lub opiekun rozlicza się z fiskusem na zasadach podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oprócz swojej głównej deklaracji podatkowej będzie musiał złożyć PIT-36 oraz załącznik PIT/M. W takim razie kwota dochodów rodziców wykazywana w takich formularzach Pity będzie zerowa, a druk będzie obejmował tylko kwotę zarobku dziecka.

Kiedy rodzic zobowiązany jest do rozliczenia dochodów dziecka?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletniego dziecka, pozyskane w poprzednim roku podatkowym będą podlegały opodatkowaniu wraz z dochodami rodzica, jeśli pochodzą one z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce. W PIT/M rodzic powinien wykazać przychody małoletniego dziecka lub wychowanka z wyjątkiem przychodów pozyskanych z:

  • Pracy zawodowej, tj. stosunku pracy, umów zlecenie lub umów pokrewnych,
  • Stypendiów,
  • Rozporządzania przedmiotami oddanymi dziecku do osobistego użytku.

Te trzy grupy przychodów małoletni podatnik musi rozliczyć we własnym zeznaniu podatkowym, pod którym swój podpis składa opiekun prawny. Co więcej, takie rozliczenie będzie koniecznością, jeśli rodzice małoletnich dzieci pozyskujących dochody są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z ich rzeczy.

W przeciwnym wypadku rodzic bądź rodzice wypełniają wspólny druk PIT-36 uwzględniając w nim dochody pozyskane przez małoletnie dziecko w poprzednim roku podatkowym. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. PIT-36 podatnik może złożyć samodzielnie, jako rozliczenie wspólne współmałżonków lub jako zeznanie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko, o ile spełnia warunki do zastosowania takich preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego z rodziców.