Wydatki na które leki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?


Zestawienia roczne PIT z ulgą rehabilitacyjną mogą ujmować swoim zakresem odliczenie z tytułu wydatków związanych z niepełnosprawnością podatnika. Ulga rehabilitacyjna przyznawana jest tylko w szczególnych przypadkach, dla podatników posiadających orzeczenie o danym stopniu niepełnosprawności oraz dla podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych z tytułu kupowania leków. Ulga na leki w PIT nie może jednak obejmować swoim zakresem wszystkich leków bez wyjątku.

Konstrukcja ulgi rehabilitacyjnej

Aby można było omawiać konstrukcję ulgi na leki, należy najpierw powiedzieć, na czym polega ulga rehabilitacyjna. Zestawienie roczne PIT z ulgą rehabilitacyjną zakłada odliczenie od dochodu kwot wydatkowanych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te muszą zostać poniesione przez podatnika:

 • Będącego osobą niepełnosprawną,
 • Mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Szczególnym elementem ulgi rehabilitacyjnej jest ulga na leki. Jak powinno wyglądać zestawienie roczne PIT z ulgą na leki?

Jak korzystać z ulgi na leki?

Podatnicy, którym przysługuje ulga rehabilitacyjna z tytułu niepełnosprawności, mogą korzystać w zestawieniach rocznych PIT z ulgi na leki. Ulga ta ma specyficzny charakter, bowiem odliczenie dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi przez podatnika wydatkami w danym miesiącu na leki, a kwotą 100 zł. Jeśli niepełnosprawny podatnik w danym miesiącu wydał na leki kwotę 250 zł, to odliczeniu będzie podlegała w ramach ulgi na leki, wyłącznie kwota 150 zł.

Nie wszystkie leki będą mogły stanowić podstawę dokonania odliczenia w ramach ulgi na leki w rocznych zestawieniach podatkowych. Z odliczenia tego korzystać można wyłącznie wtedy, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki. Nie mogą to być więc dowolne leki przyjmowane przez daną osobę, np. witaminy, suplementy diety czy leki przeciwbólowe, chyba że lekarz zaleci czasowo lub stale przyjmowanie takich konkretnych leków.

Zestawienie roczne PIT z ulgą na leki będzie miało swoją realną podstawę w zaleceniu specjalisty. Zalecenie musi mieć formę pisemną, czyli musi to być recepta czy karta pacjenta wydana przez lekarza. Dodatkowo, ulga na leki wymaga potwierdzenia poniesionych wydatków z tego tytułu. Potwierdzeniem tym może być faktura z apteki lub inny dowód poniesienia wydatku na zakup farmaceutyków, z wyłączeniem paragonu fiskalnego z apteki.

Kto skorzysta z ulgi na leki?

Z ulgi na leki, podobnie jak z ulgi rehabilitacyjnej, skorzystają wyłącznie podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne. Wedle przepisów obowiązującego prawa, osobą niepełnosprawną jest osoba posiadająca:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Decyzję o niepełnosprawności wydaje się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta wskazuje na trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Przy korzystaniu z ulgi na leki nie ma znaczenia, do jakiego stopnia niepełnosprawności przyporządkowana została dana osoba niepełnosprawna.

Z kolei, opiekunem osoby niepełnosprawnej, uprawnionym do ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na leki, będą osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne, o ile ich dochody nie są wyższe od 9120 zł:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym i macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.