Własna firma jednoosobowa - jaki formularz roczny PIT?


Przy rejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest podać wybraną metodę rozliczenia podatkowego. Determinuje ona tryb rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorcy z fiskusem oraz to, jaki roczny PIT będzie on w przyszłości składał w Urzędzie Skarbowym. Istnieją cztery podstawowe formularze PITy przeznaczone dla przedsiębiorców. Jakie Pity firm są zwykle przekazywane na ręce fiskusa w terminie rozliczenia podatkowego?

 

Tryb rozliczenia podatkowego

Już w formularzu rejestracyjnym firmy CEIDG-1 młody przedsiębiorca decyduje o wyborze jednej z metod opodatkowania swojej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Decyzja ta nie jest podejmowana na zawsze. Można ją zmienić, w ściśle określonych prawem terminach. Generalnie, podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej, także tej prowadzonej w formie firmy jednoosobowej, będzie skala podatkowa. Jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwóch stawek podatku - 18 i 32%. Oprócz skali podatkowej przedsiębiorca może rozliczać się z Urzędem Skarbowym wybierając jedną z trzech pozostałych form opodatkowania:

  • Podatek liniowy, w wysokości 19%,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karta podatkowa.

Poszczególne metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów lub przychodów pochodzących z działalności gospodarczej będą wymagały prowadzenia w inny sposób księgowości firmowej. Podatnik powinien wziąć to pod uwagę wybierając jedną z takich metod opodatkowania, ponieważ może albo prowadzić działalność w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów bądź księgo rachunkowe, albo z zastosowaniem uproszczonej księgowości ewidencjonującej wyłącznie przychody. Przy karcie podatkowej obowiązki księgowe są zredukowane do absolutnego minimum, ale jednocześnie takie opodatkowanie nie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i nie pozwala na skorzystanie w formularzach Pity firm z licznych ulg i preferencji podatkowych przy rozliczeniu roczny.

Właściwe formularze PIT dla przedsiębiorców

Wybór metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednocześnie determinuje to, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich formularzy PITy przedsiębiorcy będą rozliczali się z fiskusem. Dla poszczególnych form opodatkowania będą to druki:

  • PIT-36 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem skali podatkowej,
  • PIT-36L - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem podatku liniowego,
  • PIT-28 - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A - druk właściwy dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem karty podatkowej.

Rozliczanie formularzy PITy jednoosobowych firm

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą spokojnie mogą rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych samodzielnie. W drukach Pity firm należy najczęściej umieścić informacje z księgowości. Jeśli podatnik rozlicza się za pośrednictwem skali podatkowej lub podatku liniowego, w ciągu roku podatkowego firma musi zapisywać skrupulatnie wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych, przy pełnej księgowości. Informacje z KPiR następnie są zbiorczo przenoszone do formularza podatkowego PIT. Podstawą rozliczenia podatkowego przy skali podatkowej lub przy podatku liniowym jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatnicy mają również obowiązek opłacania w przypadku tych dwóch form opodatkowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału, za poprzedni okres rozliczeniowy.

Jeśli jednak podatnik wybrał uproszczoną formę rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podstawą jego rozliczenia będzie przychód podatnika. Podatek dochodowy będzie obliczany od sumy przychodów podatnika z całego okresu rozliczeniowego, bez pomniejszania jej o koszty. W odniesieniu do karty podatkowej podatek oblicza się i opłaca w stałej wysokości, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów z działalności gospodarczej. Podatnik nie musi wyliczać przy tym żadnej podstawy opodatkowania.

PIT-36 i PIT-36L przedsiębiorca powinien złożyć we właściwym względem miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Natomiast PIT-16A i PIT-28 składa się w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Dla karty podatkowej wysokość podatku określa fiskus dla każdego indywidualnego przedsiębiorcy.

Przy skali podatkowej, kiedy podatnik rozlicza się na druku PIT-36, ma możliwość skorzystania w nim z licznych ulg i preferencji podatkowych. Może złożyć rozliczenie roczne jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub rozliczenie wspólnie z małżonkiem, o ile druga osoba uzyskiwała w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowany skalą podatkową. Ponadto, w PIT-36 można ująć dochody niepełnoletniego dziecka oraz szereg ulg podatkowych. Istnieje także możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku w takiej deklaracji podatkowej Pity firm.