Wątpliwości podatkowe - porady dla skomplikowanych zeznań PIT


Przy wypełnianiu rocznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej, nie mają większych problemów z rozliczeniem rocznym. Wypełniają zeznania PIT na drukach PIT-37, na podstawie informacji podatkowej PIT-11 dostarczonej im uprzednio przez pracodawców lub organy wypłacające dane świadczenia. Niemniej istnieje wiele innych zeznań podatkowych, które mogą wywoływać liczne wątpliwości podatników. Przedstawiamy więc zbiór porad dotyczących skomplikowanych rozliczeń z dochodów lub przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym.

 

Czy alimenty podlegają opodatkowaniu?

Alimenty uzyskiwane mogą być zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą one klasyfikowane do grupy przychodów z innych źródeł. Osoby uzyskujące je, powinny wykazać i opodatkować alimenty w zeznaniu rocznym, o ile nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego. Warunki zwolnienia ujęto w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT. Wolne od podatku pozostaną alimenty wypłacone:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Alimentów dla dzieci, które zostały wymienione powyżej, nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Pozostałe nie będą podlegały opodatkowaniu, jeśli są otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, a ich wysokość jest nie większa niż 700 zł miesięcznie.

Czy trzeba odprowadzić podatek od bonusów bankowych?

Programy cashback i moneyback oferowane przez banki stają się bardzo popularne. Są to programy motywacyjne, powiązane ze świadczeniem przez daną instytucję finansową usługi prowadzenia rachunku bankowego. Klient przy dokonywaniu określonych transakcji kartą płatniczą, we wskazanych punktach handlowych i usługowych, może gromadzić środki, które zostaną mu wypłacone w formie bonusu bankowego.

Pojawia się jednak problem, czy pieniądze pochodzące z programów typu cashback i moneyback podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy nie? Fiskus stoi na stanowisku, że zwroty wydatków z karty płatniczej wydanej przez bank - jak najbardziej podlegają opodatkowaniu PIT. Są one bowiem traktowane jako przychód podatnika, łącznie z przychodami z innych źródeł, np. pracy na etacie. Z tego też względu dochody z cashbacku bankowego należy wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT.

Rozliczenie klienta banku musi uwzględnić sumę zwrotu pieniężnego z banku. Kwoty z bankowych programów cashback czy moneyback podatnik powinien wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, w ramach kategorii „Przychody z innych źródeł”. Bank natomiast ma obowiązek sporządzić deklarację roczną PIT-8C, którą przekazuje podatnikowi i fiskusowi w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.

Nawet jeśli bank nie przekaże klientowi informacji podatkowej PIT-8C z tytułu zwrotów w ramach bonusów moneyback lub cashback, nie zwalnia go to z konieczności rozliczenia podatkowego, którego domaga się fiskus. Dla wykazania przychodu z cashback lub moneyback należy wypełnić druk PIT-36, ponieważ to nie bank odprowadza zaliczkę na podatek od kwoty zwrotu z cashback. Płaci podatek sam klient banku, korzystający z danego programu zaoferowanego przez bank. W ramach PIT-36 można rozliczyć więc nie tylko kwotę zwrotu, ale także wszystkie inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej.

Czy zasiłki rodzinne podlegają opodatkowaniu?

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o możliwość uzyskania licznych zapomóg i zasiłków. Świadczenia te są wypłacane przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, czy na przykład przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych i zakłady pracy. Podatnicy tymczasem żywią wątpliwości, czy świadczenia rodzinne powinny być ujęte w ramach rocznych zeznań PIT. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie roczne PIT nie będzie wykazywało takich świadczeń, jak:

  • zasiłki rodzinne
  • świadczenia z pomocy społecznej
  • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, które wypłacane są z funduszy związków zawodowych

Zasiłki rodzinne na mocy zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku dochodowego, o ile uprawnieni do ich otrzymania uzyskują je na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wśród takich zasiłków wyróżnia się:

  • zasiłek rodzinny
  • świadczenie opiekuńcze
  • zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
  • zapomogę wypłacaną z gminy z tytułu urodzenia dziecka
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

Dlatego także tzw. becikowe, czyli zasiłek porodowy, który jest definiowany jako dodatek do zasiłku rodzinnego, nie będzie opodatkowany. Do jego uzyskania uprawniony jest jeden z rodziców biologicznych lub opiekun prawny dziecka. Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 tys. zł na każde dziecko. Warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego oraz pozostawanie ciężarnej pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do chwili porodu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłek porodowy po przedstawieniu przez podatnika zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia od położnej o opiece lekarskiej ciężarnej.