W jakich proporcjach dwoje rodziców dzieli się kwotami ulgi podatkowej na dziecko (prorodzinnej)


W zeznaniach podatkowych PIT rodziców można uwzględnić ulgę na dziecko. Taka ulga podatkowa jest jedną z najbardziej popularnych ulg w Polsce. Od 2014 roku zmieniła ona nieco swój kształt, a ustawodawca wprowadził kryterium dochodowe jej przyznawania w rodzinach, w których rodzice wychowują tylko jedno dziecko.

 

Ulga prorodzinna nie zostanie przyznana, jeśli dochody rodziców łącznie w poprzednim roku podatkowym, za który następuje rozliczenie przekroczyły sumę 112 tys. zł. Ulga rodzinna nie zmieni swój kształt w momencie, gdy będą z niej korzystać podatnicy mający dwójkę dzieci. Przy trójce i większej liczbie dzieci ulga w PIT na trzecie i kolejne dziecko będzie miała wyższą wartość niż dotychczas. W jaki sposób ulga na dziecko ma zostać odliczona w formularzach podatkowych rodziców, którzy rozliczają się z fiskusem niezależnie względem siebie.

Podstawa prawna dla ulgi na dziecko

Podstawą do odliczania ulgi na dziecko w deklaracjach podatkowych rodziców jest art. 27f, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27 f pkt 1 wskazuje, że od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z prawem, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga rodzinna przyznawana jest rodzicom dziecka za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Odliczenie przysługuje tym rodzicom, którzy przez co najmniej jeden dzień w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego lub sprawowali nad dzieckiem opiekę jako rodzina zastępcza, w stosunku do dziecka. Każdemu uprawnionemu podatnikowi przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Ulga na dziecko przyznawana jest według przepisów ustawy o PIT na dziecko:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Wysokość ulgi

Od 2014 roku zmieniły się zasady wyliczania wysokości ulgi prorodzinnej. W art. 27f ust. 2 wskazuje się wysokość ulgi na dziecko, w zależności od liczby dzieci w rodzinie.

W przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlega kwota 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o ile kwota dochodu obojga rodziców łącznie nie przekroczyła sumy 112 000 zł. Jeśli tylko jedno z rodziców odlicza ulgę i nie pozostaje w związku małżeńskim, wówczas ulga na dziecko znajdzie zastosowanie, jeśli dochody tego podatnika nie przekroczyły kwoty 56 000 zł. Limit dochodów przy uldze na dziecko nie ma zastosowania w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dwoje małoletnich dzieci, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej na każde dziecko.

W przypadku trojga i więcej małoletnich dzieci — odliczeniu w ramach ulgi prorodzinnej podlega kwota stanowiąca:

a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,

c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

W poczet dochodów rodziców branych pod uwagę przy uwzględnianiu ulgi na dziecko wlicza się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Proporcje ulgi na dziecko

Ulga w PIT na dziecko jest możliwa do odliczenia tylko w przypadku rozliczania się podatnika na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Ulga na dziecko zostanie więc ujęta wyłącznie w rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37 podatnika. Jeśli jeden z rodziców rozlicza się na drukach wspominanych powyżej, a drugi np. na druku PIT-28 przewidzianym dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas ulga może zostać wykorzystana w całości tylko przez tego z rodziców, który rozlicza się z fiskusem według dwustopniowej skali podatkowej.

Kwotę ulgi możemy odliczyć tylko od swojego podatku, bądź też również od podatku współmałżonka (drugiego rodzica). To rodzice samodzielnie ustalają, w jakiej proporcji rozliczyć ulgę. Najczęściej, przy takich samych prawach do dziecka przyznanym rodzicom, stosuje się podział ulgi na dziecko po połowie.