W jaki sposób rozliczamy z fiskusem tzw.: dochody kapitałowe


Dochody kapitałowe inwestorów pochodzące z tytułu m.in. zbywania akcji i obligacji, podlegają rozliczeniu na formularzach Pity. Inwestorzy muszą składać zeznania Pity roczne umieszczając w nich informacje o pozyskanych dochodach.

 

Podstawą opodatkowania są dochody kapitałowe, a więc różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w ten sposób, a kosztem jego uzyskania. Na jakich formularzach PIT powinni rozliczać się z fiskusem inwestorzy pozyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody kapitałowe?

Czym są dochody kapitałowe?

Dochodami kapitałowymi określa się różnicę pomiędzy przychodem a kosztem poniesionym na inwestycje kapitałowe przez inwestora. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazano w art. 17 co należy rozumieć pod pojęciem przychodów z kapitałów pieniężnych. Do grona takich przychodów wlicza się:

 • odsetki od udzielonych pożyczek,
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • odsetki od papierów wartościowych, nazywane również dyskontem,
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym także:
 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
 4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
 7. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 8. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 9. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 10. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 11. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 12. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zdecydowana większość przychodów kapitałowych, które zostały wymienione powyżej powstaje z chwilą zarejestrowania spółki bądź uzyskania wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego bądź przy wydaniu dokumentów akcji, o ile objęcie akcji wiąże się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Aby obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym przy uzyskiwaniu dochodów kapitałowych, od przychodów z kapitałów pieniężnych należy odjąć koszty ich uzyskania.

Rozliczenie dochodów kapitałowych

W związku z uzyskiwaniem w danym roku podatkowym dochodów kapitałowych, inwestor powinien się z nich rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Zeznania Pity roczne w takiej sytuacji składane są na drukach PIT-38. Taki formularz rozliczenia podatkowego przeznaczony jest dla podatników, którzy prywatnie zajmują się dokonywaniem obrotu papierami wartościowymi lub zbywaniem udziałów w spółkach. Pity inwestorów na drukach PIT-38 zakładają obliczenie podatku dochodowego od dochodów kapitałowych. PIT-38 musi zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku podatkowym. Formularz PIT-38 będzie właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody w związku z:

 • Odpłatnym zbyciem:

 1. Papierów wartościowych,
 2. Pożyczonych papierów wartościowych,
 3. Pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 4. Udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
 • Objęciem udziałów, akcji, w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podstawą sporządzenia formularzy Pity podatników uzyskujących dochody kapitałowe, będzie informacja podatkowa przekazana im przez pośredników, którzy dokonywali prywatnych inwestycji. Zwykle pośrednikiem jest biuro maklerskie, które wystawia swoim klientom informację podatkową na druku PIT-8C. Druk PIT-8C uwzględnia wszystkie informacje dotyczące podejmowanych i rozliczonych inwestycji. Jeśli inwestor w danym roku podatkowym dokonywał inwestycji kapitałowych za pośrednictwem różnych maklerów, otrzyma kilka druków PIT-8C, które będzie musiał łącznie ująć w deklaracji podatkowej PIT-38.

W PIT-38 wpisuje się sumę przychodów kapitałowych i koszty ich uzyskania. Po odjęciu od przychodu kosztów, powstaje podstawa opodatkowania. Dochody kapitałowe obłożone są stawką 19% podatku dochodowego. W PIT-38 nie znajdują zastosowania:

 • Kwota wolna od podatku,
 • Preferencje podatkowe – wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem i rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • Ulgi podatkowe.

Inwestorzy uzyskujący dochody kapitałowe nie mają obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych w trakcie trwania roku podatkowego.