Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

W jaki sposób podniesienie składki rentowej może wpłynąć na rozliczenie PIT


Składka rentowa stanowi część ubezpieczenia społecznego. Wraz ze zmianami wielkości minimalnego wynagrodzenia, zmienia się również wielkość ponoszonej przez nas składki. Czym dokładnie jest składka rentowa i czy wpływa ona na nasze rozliczenie pit – o tym w poniższym tekście.

 

Co roku jesteśmy zobligowani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia - naszych rocznych deklaracji, jakimi są zeznania podatkowe roczne PITy. To właśnie te druki podatkowe (najczęściej PIT-37) służą nam do rozliczenia osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym dochodów z różnych źródeł. Bowiem rozliczeniu (poza m.in. świadczeniami rodzinnymi, czy funduszem alimentacyjnym) wykazujemy nie tylko dochody z tytułu umowy o pracę, ale również zasiłki dla bezrobotnych, umowy zlecenie i dzieło, czy emerytury i renty.

Nasze rozliczenie pit zawiera również podstawowe informacje na temat pobranych od nas przez cały rok składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki te wykazujemy w naszym druku podatkowym (np.: PIT-37) na podstawie druku PIT-11, jaki do końca lutego zobowiązany jest nam przekazać nasz pracodawca. Zanim jednak wpiszemy kwoty wykazane na druku PIT-11, warto wartość składek (w tym społecznych) porównać ze składkami wykazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Bowiem to my, jako podatnicy, odpowiadamy za prawidłowe wartości składek podane w naszych rozliczeniach rocznych.

Składka rentowa i jej wymiar

Jednym z dwóch ubezpieczeń, o których powyżej wspomnieliśmy, jest ubezpieczenie społeczne. Na jego wielkość składa się kilka składek. Należą do nich:

  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie rentowe, o którym tu mowa, jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym między innymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników najemnych, jak również dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę–zlecenie.

W chwili obecnej, mimo licznych zapowiedzi podwyżek, składka rentowa wynosić będzie nadal 8 % podstawy wymiaru. Oczywiście podstawa wymiaru, jak i wielkość składki, uzależniona jest w głównej mierze od naszego statusu. Inaczej bowiem będzie liczona dla nas, osób fizycznych, inaczej dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność (jak wiemy, w tym przypadku młodzi przedsiębiorcy objęci są dwuletnim okresem ochronnym i niższymi składami). Inna również będzie składka dla firm, które na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu.

W przypadku osób fizycznych, zatrudnionych na umowę o pracę, czy też umowę zlecenia, składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8 %, przy czym z naszego wynagrodzenia potrącane jest 1,5 %, zaś pracodawca pokrywa ją w wysokości 6,5 %. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kwota potrącana z naszej miesięcznej wypłaty, w dużej mierze zależy od wartości minimalnego wynagrodzenia, bowiem to na jego podstawie ustalane są odgórnie kwoty.

W przypadku, kiedy wypełniamy zeznania podatkowe roczne PITy, możliwym jest odpisanie (na podstawie przesłanego przez pracodawcę druku PIT-11) składki rentowej w wysokości składki przez nas poniesionej. Kwotę tę odliczamy od dochodu, korzystamy z pozycji 75 naszego druku podatkowego PIT-37.

Składka rentowa a osoby prowadzące działalność gospodarczą

Z kolei w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota nie mniejsza 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (czyli około 2.227,80 zł). A interesująca nas tu składka rentowa stanowi zatem kwotę 178,22 złotych.

W przypadku osób startujących z własną firmą, składka na ubezpieczenie społeczne (przez okres dwóch lat) wynosić będzie 30 % najniższego wynagrodzenia miesięcznego (czyli 1600 złotych), a zatem około 480 złotych. Składka rentowa zaś w wysokości 8 % kosztować  będzie młodego przedsiębiorcę 38,40 złotych.

Warto wiedzieć, że…

Kwestie prawne składek na ubezpieczenie rentowe i  ich ujęcie w zeznaniu rocznym regulują:

  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy;
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  1. Poniesione w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne ( w tym na ubezpieczenie rentowe) możemy odliczyć na drukach podatkowych takich , jak: PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37.
  2. W przypadku kartowiczów, czyli przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o kartę podatkową, możliwym jest jedynie odpisanie faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym wydatków na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. W naszym rozliczeniu rocznym pit, możemy również odliczyć obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, jakie ponieśliśmy poza Polską, w krajach będącymi członkami Unii Europejskiej, jak również w krajach przynależących do  Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do Konfederacji Szwajcarskiej.