W jaki sposób opodatkować świeżą działalność, która niesie ze sobą spore ryzyko


Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia w zasadzie każdej działalności gospodarczej. Zwłaszcza, jeśli branża działalności jest mocno konkurencyjna lub istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo nagłego załamania popytu na dobra lub usługi.

 

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w ryzykownej gałęzi gospodarki powinien gruntownie przemyśleć to, jakie opodatkowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych wybrać, aby ograniczyć dominimum swoje straty. Podatek dochodowy zobowiązani są opłacać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Od wyboru formy opodatkowania dochodów lub przychodów uzależnione jest to, na jakim druku będzie w przyszłości składane do Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorcy. Roczne PITy mogą być składane na drukach:

  • PIT-36, dla skali podatkowej,
  • PIT-36L dla podatku liniowego,
  • PIT-28 dla ryczałtu ewidencjonowanego,
  • PIT-16A dla karty podatkowej.

W ten sposób przedstawione zostały cztery metody na opodatkowanie dochodów lub przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Czy przy ryzykownej, nowej działalności opodatkowanie przychodów będzie korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie podstawą opodatkowania są dochody przedsiębiorcy, a nie jego rzeczywiste obroty?

Wybór metody opodatkowania świeżej działalności

Świeża, nowa działalność gospodarcza, opodatkowana jest niejako automatycznie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Podatek dochodowy płacony jest w tym przypadku według progresywnej skali podatkowej, 18 i 32%. Jeśli przedsiębiorca osiąga wysokie dochody, płaci wyższy podatek od nadwyżki ponad kwotę 85528 zł. Jeśli jednak jego działalność, z uwagi na zaistnienie czynników ryzyka, nie przynosi spodziewanych dochodów, a koszty są znaczne, wówczas opodatkowanie jest tylko według 18% stawki podatku dochodowego.

Podatnik przy rejestrowaniu działalności gospodarczej na druku CEiDG-1 wybrać może, według jakiej metody chce opodatkować swoje dochody lub przychody pochodzące z działalności gospodarczej.

Skala podatkowa

Wybór skali podatkowej jako formy opodatkowania ryzykownej, świeżej działalności gospodarczej, jest w wielu przypadkach jak najbardziej uzasadniony. Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych, niesie za sobą wiele zalet, w tym:

  • Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o koszty osiągnięcia przychodu,
  • Możliwość preferencyjnego rozliczenia razem ze współmałżonkiem, co może wygenerować duży zwrot podatkowy, o ile drugi z małżonków nie zarabia albo osiągnął w poprzednim roku podatkowym niewielkie dochody,
  • Możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Jeśli mamy do czynienia z ryzykowną działalnością gospodarczą ryzyko finansowe, towarzyszące jej, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności, może spowodować, że przedsiębiorca będzie ponosił wysokie koszty działalności, przy osiąganiu minimalnych przychodów. Wówczas opodatkowanie według skali podatkowej, będzie jak najbardziej korzystne, ponieważ koszty zostaną odliczone od przychodów osiąganych z działalności, a przedsiębiorca w kolejnych latach podatkowych będzie miał możliwość rozliczenia z Urzędem Skarbowym straty podatkowej. Pozwoli ona na zminimalizowanie wysokości opłacanych danin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roczne zeznania podatkowe przedsiębiorców, którzy opodatkowali działalność według skali podatkowej, składane są na formularzu PIT-36 i muszą one trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Warto przy tym dodać, że roczne PITy przedsiębiorców sporządzane na drukach PIT-36 pozwalają na rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez ich małoletnie dzieci.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych obciążeniem dla przedsiębiorcy będzie obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej wszystkich przychodów i wydatków, na podstawie której rozlicza się z fiskusem każdy przedsiębiorca. Księgowość musi być prowadzona albo w formie pełnej księgowości albo na podstawie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy

Alternatywą dla opodatkowania według skali podatkowej jest podatek liniowy. Opłaca się go zawsze w stałej stawce 19% kwoty dochodu podatnika, niezależnie od ich wysokości. Jest to polecana forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie zyski z prowadzonej działalności. Dla świeżej firmy, która poczyniła dopiero pierwsze kroki na rynku taka forma opodatkowania nie do końca będzie korzystna, chyba że przewiduje się, że zyski firmy będą tak wysokie, iż zobowiążą właściciela do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według drugiego progu skali podatkowej – 32%. Przy ryzykownej działalności, która nie wiadomo jak się rozwinie, podatek liniowy nie do końca będzie dobrym wyborem.

W tym przypadku roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorca składa w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowe przy wykorzystaniu formularza PIT-36L.

Ryczałtowe formy opodatkowania

Oprócz skali podatkowej i podatku liniowego, przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może wybrać dodatkowo opodatkowanie przychodów za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, przy której podatek dochodowy opłacany jest od podstawy stanowiącej sumę obrotów przedsiębiorcy. Przychód nie podlega przy tym pomniejszeniu o koszty jego uzyskania. Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ryczałt jest korzystny głównie dlatego, że mogą nie prowadzić ewidencji księgowej. Rozliczają się tylko na podstawie uzyskanych przychodów.

Korzystną formą opodatkowania działalności dla nowych przedsiębiorców, których firma prowadzi ryzykowną działalność, będzie karta podatkowa. Często jest ona wybierana w działalności usługowej i wytwórczej czy przy okazji świadczenia pracy przy wykonywaniu wolnych zawodów. Karta podatkowa jest ryczałtową formą opodatkowania działalności. Roczne zeznanie podatkowe jest tu składane do końca stycznia kolejnego roku podatkowego na formularzu PIT-16A. Karta będzie korzystna dla ryzykownych działalności, ponieważ pozwala z góry oszacować obciążenie podatkowe przedsiębiorcy w każdym miesiącu jego działalności. Wysokość opłacanego podatku jest przy tym uzależniona od decyzji wydanej przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy nie jest tu naliczany od dochodów czy przychodów, ale ma stałą wartość.