W co najchętniej inwestujemy i jaki podatek od inwestycji jesteśmy zobligowani wykazywać w zestawieniach Pity


Obecnie inwestycje w Polsce są na tyle utrudnione, że najmniej ryzykowne ich formy, czyli lokaty bankowe, przynoszą najniższe zyski. Obniżanie przez Radę Polityki Pieniężnej głównych stóp procentowych w Polsce spowodowało, że średnie oprocentowanie lokat terminowych nie wykracza ponad 3% w skali roku. Dlatego też Polacy poszukują innych form inwestowania, które przyniosłyby znacznie większe zyski.

 

Inwestujemy chętniej obecnie w fundusze inwestycyjne, czy w instrumentu rynku pieniężnego, w waluty i w akcje giełdowe. Jaki podatek od inwestycji powinniśmy zatem opłacać? Podatnicy mają też problemy z tym, które zestawienia Pity będą odpowiednie dla rozliczenia podatku od inwestycji. Czy rozliczenie roczne będzie konieczne przy podejmowaniu każdej z podanych inwestycji?

Rozliczenie podatku z tytułu inwestowania w TFI

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne odbywa się za pośrednictwem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa w funduszach. Jeśli przy sprzedaży tychże jednostek klient TFI osiągnął zysk, podlega on opodatkowaniu, z tym, że podatek od inwestycji w takim przypadku rozliczy fundusz, a nie sam podatnik.

Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli inwestor samodzielnie sprzedał za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych certyfikaty inwestycyjne funduszu. Wówczas będzie on samodzielnie wypełniał rozliczenie roczne PIT-38 i odprowadzał podatek od inwestycji do Urzędu Skarbowego.

Podatek w wysokości 19% dochodu z inwestycji

Podatek od inwestycji pobierany jest przez podmiot wypłacający korzyści z podjętych działań inwestycyjnych. Zestawienia Pity podatników – inwestorów powinny ujmować podatek z tytułu:

 •      Odsetek,
 •      Dywidendy,
 •      Wartości umorzonych jednostek funduszy inwestycyjnych.

Podatek od inwestycji jest jednak naliczany i odprowadzany przez płatnika, czyli podmiot odrębny od samego inwestora. Tylko w wyjątkowych sytuacjach podatnik otrzymujący powyżej wymienione przychody z kapitałów pieniężnych będzie musiał samodzielnie wykazać podatek od dochodu w zeznaniu roczny.

Podatek od inwestycji płacony jest w wysokości 19% pobierany jest przez TFI czy biura maklerskie, z tytułu dochodów osiągniętych przez inwestora z (art. 30a ustawy o PIT):

 • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,
 • tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

Dodatkowo, należy powiedzieć, że podatek w wysokości 19% nalicza się od całości dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, bez pomniejszania ich o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Podatek od inwestycji podatnik dokonujący jej sam będzie musiał rozliczyć, jeśli chodzi o pozyskiwanie przychodów z kapitałów pieniężnych. Powinny one zostać wykazane w zeznaniu rocznym PIT-38, a inwestor będzie samodzielnie obliczał przy tym i odprowadzał podatek po zakończeniu roku podatkowego. Art. 30b ustawy o PIT wskazuje, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podatek naliczany jest od podstawy opodatkowania, stanowiącej różnicę pomiędzy:

 • sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów,
 • sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów,
 • sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów,
 • sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów,
 • wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów
 • przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów.

Inwestycje giełdowe

Jeśli inwestor inwestuje za pośrednictwem brokera czy biura maklerskiego na giełdzie, to do końca lutego kolejnego roku podatkowego otrzyma formularz PIT-8C, który stanowi podstawę rozliczenia dochodu z inwestycji giełdowych. Rozliczenie roczne inwestora powinno zostać sporządzone na druku PIT-38 i złożone w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Dochody giełdowe opodatkowane są podatkiem giełdowym, w wysokości 19% dochodu.