Ulgi podatkowe w rocznym PIT samotnego rodzica


Osoby rozliczające się z fiskusem na zasadach ogólnych odliczają różne ulgi podatkowe w rocznym PIT. Ulga prorodzinna, czyli ulga na dzieci może zostać odliczona tylko w jasno określonych przypadkach:

 
  • dziecko nie przekroczyło osiemnastego roku życia
  • dziecko nie przekroczyło wieku 26 lat, ale pobiera naukę (w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowo, korespondencyjnie – forma nie ma znaczenia, liczy się udokumentowane poświadczenie z dziekanatu / sekretariatu placówki dydaktycznej)
  • dziecko legitymuje się statusem osoby niepełnosprawnej, posiada orzeczenie lekarskie w tej sprawie, pobiera zasiłek pielęgnacyjny
  • dziecko zamieszkuje z rodzicami lub rodzicem
  • dziecko nie przebywa w całodobowym ośrodku opieki (np. dom dziecka, zakład poprawczy)
  • rodzica / opiekuna prawnego z dzieckiem łączą więzy krwi lub orzeczenie sądu rodzinnego (np. w przypadku adopcji, rodziny zastępczej)

Ulgi dla samotnego rodzica nie różnią się od ulgi prorodzinnej, jaką rozliczają tak zwane pełne rodziny. Pity, które uwzględniają wspomniane odliczenie, to zwykle PIT-36 lub PIT-37 plus załącznik o nazwie PIT/O. Urząd Skarbowy dokładnie sprawdza zasadność korzystania z ulgi prorodzinnej poprzez narzucenie obowiązku podania w zeznaniu podatkowym imienia i nazwiska dziecka, a także jego numeru pesel. Dzięki temu fiskus dokładnie wie, kto ubiega się o ulgę, i konkretnie za które dziecko.

Jeśli jedno z rodziców nie żyje, zwykle dziecko otrzymuje rentę. Jest to przychód, który musi zostać uwzględniony przez drugiego rodzica w rozliczeniu podatkowym. Pociecha może także otrzymywać dochody z innych źródeł, na przykład pracy zarobkowej, w tym przypadku kwota także musi zostać uwzględniona w deklaracji podatkowej rodzica.

Ulgę dla samotnego rodzica, jak i ulgę prorodzinna w pełnej rodzinie, wiąże taka sama zasada: rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą dublować ulgi na to samo dziecko. Rodzice rozliczający się wspólnie, siłą rzeczy odliczają sto procent ulg na każde swoje dziecko, natomiast rodzice rozliczający się osobno – mogą uznać, iż ulgę prorodzinną odlicza jedna osoba w stu procentach, a druga nie korzysta z przywileju, lub rodzice dzielą się procentowo odliczeniem, przy czym łączna kwota z obu zestawień PIT – limitu odliczenia nie może przekroczyć (maksymalny limit odliczenia to 1112,04 zł). Ulgi podatkowe w rocznym PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko zwykle dotyczą rozliczenia całego limitu na deklaracji jednego podatnika, choć zdarzają się także sytuacje, gdy ulga rozkłada się na dwoje rodziców. Dzieje się tak dlatego, iż osoba samotnie wychowująca dziecko to zwykle rodzic nie pozostający w związku małżeńskim, gdzie de facto drugi rodzic ma kontakt ze swoim potomkiem. Rodzic łożący na utrzymanie dziecka, a niezamieszkujący w sposób stały z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym – także ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Pozostaje oczywiście sprawa umowna pomiędzy rodzicami, muszą oni dopilnować by ich osobne rozliczenia Pity nie łamały przepisów prawa skarbowego.

Wpisując w deklarację PIT ulgę prorodzinną na dziecko urodzone w roku podatkowym, za który rozlicza się rodzic, należy zachować szczególną uwagę, gdyż maksymalna kwota w wysokości 1112,04 zł dotyczy odliczenia za dziecko, które podatnik miał na utrzymaniu przez cały rok podatkowy. Jak zatem obliczyć wysokość należnej ulgi? Otóż dzieląc roczny limit przez dwanaście miesięcy otrzymujemy kwotę 92,67 zł. Ilość miesięcy życia dziecka mnożymy razy 92,67 zł. Pamiętajmy, iż fiskus sprawdza zasadność naliczania ulgi prorodzinnej, w każdym przypadku życzy sobie, by podatnik podał pesel dziecka oraz jego datę urodzenia. Maksymalną kwotę ulgi prorodzinnej rozbijają na części rodzice lub rodzic także wtedy, gdy potomek przebywał przez kilka miesięcy w zakładzie opiekuńczym lub innej całodobowej placówce wychowawczej.

Korzystne ulgi podatkowe w rocznym PIT sprawiają, iż wielu podatników notuje nadwyżkę opłaconych należności względem fiskusa. Pity wykazujące nadwyżkę wiążą się z bardzo przyjemną niespodzianką, gdyż w tym przypadku podatnik otrzyma zwrot nadpłaconych należności. Urząd Skarbowy zwykle potrzebuje od dwóch do trzech miesięcy, by zwrócić podatnikowi pieniądze. Jak już wspomniano, ulgi dla samotnego rodzica są identyczne jak dla rodziców wspólnie wychowujących swoje potomstwo. Jednak w ogólnym rozrachunku najkorzystniejszą sytuację podatkową mają małżonkowie rozliczający się na jednej deklaracji podatkowej.