Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulgi podatkowe dla małżeństwa, czyli wspólny roczny PIT


Małżonkowie pozostający w formalnym związku małżeńskim, mają możliwość złożenia wspólnego Pit małżeństwa. Taka ulga umożliwia im rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT. Wspólny roczny PIT nie jest dostępny dla wszystkich form opodatkowania. Ponadto takie ulgi podatkowe są możliwe do zastosowania przez współmałżonków, jeśli spełniają oni warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

 

Warunki wspólnego rozliczania małżonków

Ustawa o PIT wskazuje, w jakich przypadkach możliwe jest złożenie przez małżonków rozliczenia podatkowego rocznego z wykorzystaniem jednego druku Pit. Otóż konieczne jest, aby małżonkowie przez cały poprzedni rok podatkowy, za który chcą dokonać rozliczenia, pozostawali w formalnym związku małżeńskim. Preferencja podatkowa nie przysługuje nawet wieloletnim parom żyjącym w związkach partnerskich lub w konkubinacie. Nie będą one mogły składać wspólnych rozliczeń Pit w Urzędzie Skarbowym.

Kolejnym warunkiem preferencyjnego rozliczenia w ramach ulgi podatkowej jest istnienie wspólności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy. Wspólność ta może być zerwana przez podpisanie intercyzy, czyli ustanowienie notarialnej rozdzielności majątkowej.

Wspólny PIT składają małżonkowie, którzy mają roczny staż małżeński, wspólność majątkową, mieszkają w Polsce i są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozliczenia roczne Pity małżeństw mogą być składane wspólnie, przy wykorzystaniu jednego formularza podatkowego, jeśli zarówno mąż, jak i żona są polskimi rezydentami podatkowymi i rozliczają się z całości swoich ubiegłorocznych dochodów na terenie Polski, w polskim urzędzie skarbowym. Muszą rozliczać się z fiskusem oboje na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.

Rozliczenie małżonków w praktyce

Nie każdy druk podatkowy pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej dla małżonków. Jeśli mąż lub żona w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał wyłącznie dochody opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub z wykorzystaniem karty podatkowej, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

PITy małżonków muszą być składane na drukach:

  • PIT-36 - przeznaczonym dla osób osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37 - przeznaczonym dla osób osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Podobnie jak w przypadku indywidualnych rozliczeń PIT-37 lub PIT-36, wspólny PIT małżonków powinien zostać złożony lub wysłany do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania jednego z nich, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Zobowiązaniem rozliczających się wspólnie małżonków jest również i to, aby złożyli oni na ręce fiskusa oświadczenie, że za dany rok podatkowy mąż lub żona rozliczają się wspólnie ze współmałżonkiem na konkretnym druku podatkowym.

Wspólne rozliczenie podatkowe współmałżonków polega na tym, że wypełniają oni jedno rozliczenie podatkowe PIT - PIT-37 lub PIT-36, wpisując w odpowiednie rubryki swoje imiona i nazwiska. Wykazują w tym samym druku podatkowym uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody oraz koszty podatkowe. Następnie dochody te są sumowane i dzielone na pół. W ten sposób powstaje podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla niej jest określana odpowiednia dla danej deklaracji podatkowej PIT małżonków, stawka opodatkowania. Będzie to podatek w wysokości 18 proc., jeśli dochody nie przekraczają progu 85 528 zł. Nadwyżka opodatkowana jest według stawki 32 proc.

Podatek opłacony powinien być w podwójnej wysokości. Każdy ze współmałżonków może skorzystać w rozliczeniu rocznym z przysługujących mu ulg i odliczeń podatkowych oraz z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł każdy. Jeśli tylko jedno ze współmałżonków ma prawo do rozliczenia ulgi na dziecko, może tego dokonać we wspólnym rozliczeniu rocznym. Wspólny PIT małżonków może zostać złożony w formie tradycyjnego, papierowego rozliczenia, albo też jako rozliczenie przez internet, jako e-deklarację podatkową.