Ulga rodzinna w rozliczeniu PIT za rok 2016 - wskazówki


Masz dzieci? Własne lub przysposobione? A może pełnisz funkcję rodziny zastępczej dla dziecka czy dzieci? W takiej sytuacji jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wypełniając rozliczenie PIT najprawdopodobniej będziesz miał możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Wystarczy, że spełniasz warunki wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ulga na dziecko będzie dla ciebie dostępna.

 

W niniejszym tekście znajdziesz informacje dotyczące:

 • warunków stosowania ulgi na dziecko,
 • limitu dochodów stosowanego przy rozliczaniu ulgi na jedno dziecko,
 • wysokości ulgi rodzinnej na jedno, dwójkę, trójkę lub większą liczbę dzieci w rodzinie, jaką ujmują druki PITy.

Warunki zastosowania ulgi na dziecko

Ulga na dziecko jest uprawnieniem nadawanym podatnikom z tytułu wychowywania dziecka. Nie wystarczy jednak, że masz dziecko w dowolnym wieku, aby mieć prawo do zastosowania w swoim rocznym PIT ulgi z tego tytułu. Ulga rodzinna, na dziecko czy prorodzinna to trzy nazwy tej samej ulgi, która może zostać zastosowana, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • wychowujesz dziecko, sprawujesz władzę rodzicielską, sprawujesz funkcję opiekuna prawnego lub pełnisz pieczę zastępczą nad dzieckiem - przez co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego,
 • rozliczasz się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc..

Każdy z podatników składając swoje roczne rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy, będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko, jeśli w poprzednim roku podatkowym wychowywał, sprawował władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego (przy wspólnym zamieszkiwaniu) lub funkcję rodziny zastępczej nad dzieckiem:

 • małoletnim,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nieprzekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulgę w na dziecko możesz zastosować ponadto wyłącznie w deklaracjach podatkowych PIT-37 lub PIT-36. Obie służą do rozliczania się z fiskusem według skali podatkowej, ale PIT-37 jest zarezerwowany dla tych podatników, którzy pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, a PIT-36, jeśli dochody były pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika. Z ulgi rodzinnej nie mogą skorzystać w żadnym wypadku podatnicy, którzy wyłącznie rozliczają się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem deklaracji:

 • PIT-36L, właściwym dla opodatkowania podatkiem liniowym,
 • PIT-28, właściwym dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A, właściwym dla karty podatkowej.

Limit dochodów

Jedynie w przypadku, gdy chcesz odliczyć ulgę rodzinną na jedno dziecko. musisz przejmować się limitem swoich dochodów. Jeśli ulga ma zastosowanie do dwójki czy większej liczby dzieci w rodzinie to wysokość dochodów rocznych nie ma żadnego znaczenia.

Limit dochodów uprawniających do odliczenia w deklaracji PIT ulgi na jedno dziecko wynosi:

 • 112 000 zł - dla małżonków rozliczających się wspólnie oraz osób korzystających ze statusu samotnego rodzica,
 • 56 000 zł - w przypadku rozliczania się rodziców niezależnie względem siebie.

Limit ten znajduje zastosowanie, jeśli:

 • wychowujesz dziecko samodzielnie, po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji trwającej cały rok,
 • pozostajesz w związku małżeńskim jedynie przez część roku,
 • pozostajesz w związku małżeńskim, ale drugi współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do limitu dochodów wlicza się dochody uzyskane w danym roku podatkowym, za który się rozliczasz, opodatkowane skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Wlicza się do nich również dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających wykazywane w PIT-28.

Wysokość ulgi na dziecko

Wysokość twojego odliczenia z tytułu stosowanej w PIT ulgi na dziecko uzależniona jest od tego, na ile dzieci będziesz ją stosował. Im więcej dzieci wychowujesz i łożysz na ich utrzymanie, tym wyższa ulga będzie ci przysługiwała. Ustawa o PIT przewiduje, że ulga wyniesie:

 • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko, czyli po 92,67 zł miesięcznie,
 • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko, czyli po 166,07 zł miesięcznie,
 • 2700,04 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci, czyli po 225,00 zł miesięcznie.