Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Ulga na nowe technologie - jakie warunki trzeba spełnić, jak udokumentować


Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z różnych odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?

 

Podstawowe warunki stosowania ulgi na nowe technologie

Ulga na nowe technologie przyznawana jest przedsiębiorcom, w związku z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Ulga ta nazywana jest również ulgą na nowe technologie i przysługuje ona z tytułu zastosowania i inwestowania w poprzednim roku podatkowym w szeroko rozumiane nowoczesne technologie. Deklaracja podatkowa PIT przedsiębiorcy może ujmować zgodnie z prawem taką ulgę, jeśli jego firma nabyła innowacyjne systemy informatyczne, łącznie z licencjami na oprogramowanie komputerowe.

Szczegółowo warunki i tryb zastosowania ulgi na nowe technologie zostały opisane w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otóż, w art. 26 c ustawy o PIT czytamy, że „od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii”. Niekiedy problemem dla podatników chcących zastosować w swoich rozliczeniach rocznych ulgi podatkowe dla firm, sprawia poprawne zinterpretowanie pojęcia nowych technologii. Jest to, ogólnie rzecz ujmując, wiedza technologiczna, pod postacią wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności w formie wyników badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Nową technologią będzie taka technologia, która w skali światowej może być już stosowana, jednak przez okres nie dłuższy niż ostatnie 5 lat. Okres ten określany jest na podstawie opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej, funkcjonującej na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki.

Tryb uwzględniania ulgi na nowe technologie w PIT przedsiębiorcy

Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, będzie miał możliwość skorzystania z ulgi na nowe technologie, o ile dokonywał w ubiegłym roku podatkowym inwestycji opisanych w ustawie o PIT. Jego deklaracja roczna uwzględniająca ulgę na innowacje może obejmować odliczenie kwoty ulgi od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem również i w przypadku podatku CIT ulga na nowe technologie znajduje zastosowanie. Maksymalna wysokość odliczenia może wynosić 50 proc. wydatków poniesionych wyłącznie na innowacyjne wartości niematerialne i prawne. Podstawą wyliczenia ostatecznej wielkości ulgi na nowe technologie jest wartość początkowa innowacji, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie powinno zostać dokonane w rozliczeniu rocznym PIT podatnika za ten rok podatkowy, w którym rzeczywiście poniósł on koszty wdrożenia innowacji. Tylko w szczególnych, uzasadnionych prawem przypadkach rozliczenie ulgi na innowacje może zostać rozłożone na kolejne lata podatkowe. Dzieje się tak w przypadku, gdy za dany rok podatkowy, w którym dokonano wydatków na nowe technologie, podatnik osiągnął stratę lub wielkość jego dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takim wypadku odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ulga na nowe technologie nie będzie obowiązywała u przedsiębiorców, którzy ponieśli co prawda koszty związane z nowymi technologiami, ale w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.