Ulga na leki w praktyce, czyli jak dokumentować wydatki poniesione w aptece


W rocznych rozliczeniach podatkowych rozliczanych za pośrednictwem skali podatkowej, można skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Ustawodawca przewidział ulgę podatkową w rozliczeniach dla osób niepełnosprawnych i opiekunów mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Ulga rehabilitacyjna między innymi może dotyczyć kosztów zakupu niezbędnych dla niepełnosprawnego leków, dlatego też często określana jest mianem ulgi na leki.

 

PIT z ulgą na leki uwzględnia odliczenie kosztów zakupu leków od dochodu. Kwota wydatkowana na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesiona przez podatnika mającego orzeczony stopień niepełnosprawności lub przez opiekuna osoby niepełnosprawnej, odliczeniu podlega od dochodu wykazanego rocznej deklaracji podatkowej. Czy ulga na leki w PIT wymaga jakiejś specjalnej dokumentacji? Czy wydatki na leki można dokumentować za pośrednictwem paragonów z kas fiskalnych, czy też fiskus wymaga przedstawienia faktury z apteki?

Specyfika ulgi na leki

Ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, ale nie jest ona wydatkiem limitowanym i nie posiada górnego limitu odliczenia. Niemniej jednak, nie każdy wydatek poniesiony na leki znajdzie odzwierciedlenie w PIT z ulgą na leki. Odliczenie dotyczy tylko wydatków na leki dla osoby niepełnosprawnej i polega na odliczeniu różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Warunkiem uzyskania ulgi na leki jest to, aby lekarz specjalista leczący podatnika będącego osobą niepełnosprawną, stwierdził, że powinien on stosować określone leki. Bez znaczenia jest to, czy leki te mają być przyjmowane przez kilka tygodni, czy stale. Ważne jest, aby pacjent dokonujący odliczenia wydatków na leki w ramach przysługującej mu w rozliczeniu podatkowym ulgi na leki, posiadał pisemne zalecenie lekarza, którym może być recepta lub karta pacjenta, oraz dowód poniesienia wydatków na leki. Dla fiskusa niewystarczającym dokumentem dla potwierdzenia zasadności zastosowania ulgi na leki nie jest paragon fiskalny z apteki. Konieczne jest przedstawienie faktury lub innego, formalnego rachunku, dokumentującego wydatek na leki.

Kto korzysta z ulgi na leki?

Z ulgi na leki, podobnie jak z ulgi rehabilitacyjnej, może skorzystać podatnik będący osobą niepełnosprawną lub ten, który na swoim utrzymaniu w danym roku podatkowym, posiadał osobę niepełnosprawną.

Wedle ustawy o PIT, osobami niepełnosprawnymi są osoby:

 • Posiadające orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego trzech stopni niepełnosprawności,
 • Mające decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową bądź rentę socjalną,
 • Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Właściwym organem wydającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności danej osoby, są zwykle Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, posługujące się w tym względzie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawny może być zaliczony do trzech stopni niepełnosprawności – znacznego, umiarkowanego i lekkiego.

Prawo do ulgi na leki będą mieli również opiekunowie osób niepełnosprawnych, nabywający na własny koszt leki dla swojego podopiecznego. Nie każdy może być opiekunem osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów prawa podatkowego. Opiekunem mającym prawo do ulgi rehabilitacyjnej może być podatnik, mający na utrzymaniu jedną z osób niepełnosprawnych:

 • Współmałżonka,
 • Dzieci własne i przysposobione,
 • Dzieci obce, przyjęte na wychowanie,
 • Pasierbów,
 • Rodziców,
 • Rodziców współmałżonka,
 • Rodzeństwo,
 • Ojczyma,
 • Macochę,
 • Zięcia,
 • Synową.

Warunkiem dokonania odliczeń podatkowych w związku z ulgą na rehabilitację jest to, aby w danym roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu swoich opiekunów nie przekraczały kwoty 9120 zł. Opiekun ponosząc koszty związane z zakupem leków dla niepełnosprawnego będzie miał prawo do ulgi.

Odliczenie ulgi

PIT z ulgą na leki wypełniany jest w ten sposób, że kwotę odliczenia oblicza się odejmując od kwoty wydatkowanej na leki kwotę 100 zł.

Ulga na leki wymaga odpowiedniego udokumentowania wydatków poniesionych na leki. Przy dokonywaniu obliczeń podatnik musi przedstawić na żądanie fiskusa dowód na to, że jest osobą niepełnosprawną w myśl obowiązujących przepisów prawa, albo jest opiekunem osoby niepełnosprawnej, wraz z potwierdzeniem dowodu pokrewieństwa z taką osobą. Konieczne jest też zaprezentowanie dowodów dokumentujących poniesienie wydatków na leki. Zasadniczo każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku na leki może być podstawą do ulgi rehabilitacyjnej na leki. Jednakże, sam paragon, jak uznają Urzędy Skarbowe, nie będzie wystarczającą podstawą do uwzględnienia zasadności zastosowania ulgi na leki w deklaracji podatkowej. Właściwym dokumentem będzie faktura z apteki czy bankowe dowody zapłaty za leki kupione w aptece.

Dlatego też za każdym razem, kiedy niepełnosprawny lub jego opiekun, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna, kupuje leki w aptece, powinien poprosić o wystawienie faktury na leki, albo poprosić o gromadzenie paragonów i wydanie na koniec miesiąca zbiorczej faktury na leki. Potwierdzenie wydatków na leki właśnie w formie faktury jest elementarnym dokumentem pozwalającym podatnikowi na dokonanie rozliczenia z Urzędem Skarbowym na PIT z ulgą na leki.