Ulga na dziecko, które nie ma obywatelstwa polskiego


Rozliczenie roczne rodziców lub opiekunów dziecka może uwzględniać ulgę podatkową. Jest to ulga na dziecko, znana również jako ulga prorodzinna, przyznawana podatnikom z tytułu wychowywania, utrzymywania i sprawowania opieki nad dzieckiem. Polski podatnik składając swoje roczne rozliczenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy, ma możliwość dzięki temu obniżyć podatek należny fiskusowi, o ile spełnia warunki zastosowania takiej ulgi. Czy prawo do ulgi na dziecko będzie obowiązywało polskich podatników - rodziców, jeśli ich dziecko, na które chcą skorzystać z ulgi, nie posiada polskiego obywatelstwa?

 

Podstawowe warunki dotyczące ulgi na dziecko

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka bądź dzieci. Wymogiem podstawowym dla jej zastosowania jest to, aby w poprzednim roku podatkowym podatnik wychowywał i sprawował opiekę nad dzieckiem. Wystarczy w praktyce, aby rzeczywiście w poprzednim roku podatkowym dana osoba przez co najmniej jeden dzień opiekowała się dzieckiem i aby istniały ku temu podstawy do udowodnienia. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo wskazuje warunki zastosowania ulgi prorodzinnej.

Ulga na dziecko czy dzieci przyznawana jest podatnikom w związku z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • sprawowaniem opieki w formie rodziny zastępczej nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo, warto podkreślić, że ulga rodzinna przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

 • małoletnim,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Jak wygląda odliczenie ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w deklaracjach podatkowych rodziców lub opiekunów, o ile rozliczają się oni z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Oznacza to, że ulga prorodzinna może być zastosowana wyłącznie w przypadku formularzy:

 • PIT-36, przeznaczonych dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika.
 • PIT-37, przeznaczonych dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Ulga na dziecko nie może zostać zastosowana w przypadku:

 • Rozliczeń na druku PIT-36L, właściwych dla opodatkowania podatkiem liniowym,
 • Rozliczeń na druku PIT-28, właściwych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • Rozliczeń na druku PIT-16A, właściwych dla karty podatkowej.

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:

 • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,
 • 2700 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci.

Dodatkowo, przy rozliczaniu ulgi tylko na jedno dziecko, rodzice lub podatnik samodzielnie rozliczający się w ramach deklaracji rocznej, muszą spełnić kryterium dochodowe. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, to jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców, chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwójce lub większej liczbie dzieci dochód rodziców nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi rodzinnej w rozliczeniu rocznym.

Obywatelstwo dziecka

Jeśli w poprzednim roku podatkowym dziecko osiągało dochody z tytułu swojej pracy zawodowej, ale nie spełnia wymogów uznania go za polskiego rezydenta podatkowego, z uwagi na brak polskiego obywatelstwa, to bez względu na wysokość owych dochodów jego rodzice lub opiekunowie będą mogli zastosować w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych ulgę na dziecko. Jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jego dochody poza granicami Polski nie będą podlegały obowiązkowemu opodatkowaniu. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że osoby fizyczne, jeśli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym polega ograniczony obowiązek podatkowy.

Dziecko bez obywatelstwa polskiego nawet jeśli osiąga dochody, to nie odprowadza od nich podatku w Polsce. Nie osiąga bowiem według polskiego prawa podatkowego dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.