Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Udzieliłem jednorazowych korepetycji - czy powinienem koniecznie rozliczyć się z nich w deklaracji rocznej Pit?


W grupie dochodów bądź przychodów w zestawieniach podatkowych składanych do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do Urzędu Skarbowego powinniśmy wyszczególnić wszelkiego rodzaju wynagrodzenia uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście.

 

Za taką działalność na gruncie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku uznaje się działalność korepetytorów. Deklaracja roczna Pit korepetytora powinna uwzględniać jego dochody z tytułu korepetycji. Pytanie tylko, czy zestawienia podatkowe PITy osób fizycznych jednorazowo prowadzących w ciągu całego roku podatkowego korepetycje, również powinny uwzględniać takie dochody?

Definicja działalności osobistej

Ustawa o PIT wskazuje, jakie działania podejmowane przez osoby fizyczne mogą być ujęte w ramach definicji działalności wykonywanej osobiście. Otóż, taką działalnością może być działalność:

  • Artystyczna,
  • Naukowa,
  • Literacka,
  • Oświatowa,
  • Publicystyczna,
  • Trenerska,
  • Sportowa.

Do działalności wykonywanej osobiście wlicza się uprawianie różnych dyscyplin sportowych i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowych, udział w konkursach naukowych, artystycznych, dziennikarskich i kulturowych, a także stypendia sportowe.

Nie ulega wątpliwości, że korepetycje, o ile będą wykonywane przez osobę fizyczną samodzielnie, z wykorzystaniem jej wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych, będą postrzegane na gruncie prawa podatkowego jako działalność wykonywana osobiście. Aby taka działalność mogła zaistnieć, musi być ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, bez korzystania w tym celu z pracy innych osób. Przychody pozyskiwane przez korepetytorów są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, a nie z działalności gospodarczej.

Rozliczenia podatkowe korepetytorów

Jeśli korepetytor prowadzi korepetycje w sposób zorganizowany i ciągły, ale bez zatrudniania pracowników, z wykorzystaniem wyłącznie swej wiedzy i umiejętności, rozlicza się z fiskusem z działalności wykonywanej osobiście. Zestawienia podatkowe PITy korepetytorzy składają na drukach PIT-37 lub PIT-36. Podatnik, który uzyskiwał dochody tylko z korepetycji, powinien rozliczyć swoje przychody na druku PIT-36, a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu, odprowadzić od dochodu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, korzystając z progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej.

Niski dochód z działalności osobistej

Jeśli korepetytor tylko jeden raz przeprowadził korepetycje, będzie musiał, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, odprowadzić od zarobionej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i złożyć deklarację roczną PIT do Urzędu Skarbowego. Jako że jednak kwota rocznego dochodu z tytułu korepetycji nie będzie wyższa od kwoty wolnej od podatku, podatnikowi zostanie zwrócona kwota równa opłaconej zaliczki podatkowej. Zaliczkę na podatek dochodowy korepetytor odprowadza od kwoty przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania. Koszty mogą być wyliczone ryczałtowo, jako 20% wynagrodzenia za korepetycje. Od tak uzyskanej podstawy opodatkowania oblicza się podatek dochodowy w wysokości 18% i odprowadza do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego.