Transakcje walutowe - czy wszystkie są zwolnione z opodatkowania PIT?


Przy wyjeździe zagranicznym, na przykład na wakacje, w wielu przypadkach będziemy musieli zaopatrzyć się w walutę obcą. Zakup takiej waluty w charakterze prywatnej transakcji, nie będzie za sobą pociągał konieczności odprowadzenia podatku. Transakcje walutowe prywatne są bowiem z niego zwolnione. Opodatkowanie PIT będzie obowiązywało jednak, jeśli inwestycje w waluty nie będą prowadzone prywatnie przez podatnika. Jak to rozumieć w praktyce?

 

Inwestycje prywatne

Podatnik nie zapłaci podatku dochodowego od sporadycznie dokonywanych transakcji walutowych, nawet jeśli tego rodzaju inwestycje będą miały charakter długotrwały. To w gestii samego podatnika leży udowodnienie przed fiskusem, że transakcje walutowe dokonywane przez niego mają wyłącznie charakter prywatny. Wówczas opodatkowanie PIT nie będzie występowało, podatnik nie będzie ujmował takich inwestycji w swoim rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym, ani nie będzie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie PIT wystąpi, jeśli podatnik nie dowiedzie przed fiskusem, że transakcje walutowe  były dokonywane prywatnie.

Działalność kantorowa

Wyłącznie inwestycje walutowe prywatne są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli są one realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wówczas podatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od tego rodzaju przychodów, za pośrednictwem:

  • Skali podatkowej,
  • Podatku liniowego.

Realizacje transakcji walutowych w sposób zorganizowanych i ciągły są postrzegane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że działalnością gospodarczą będzie działalność zarobkowa polegająca na wykorzystywaniu środków pieniężnych, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Inwestycje walutowe prowadzone regularnie, na zorganizowanym rynku walutowym, poprzez pośrednika, na pewno na gruncie prawa podatkowego zostaną uznane za działalność kantorową. Przedmiotem opodatkowania w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i zakupie walut obcych, będą różnice kursowe występujące w transakcjach walutowych. Usługi kantorowe podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT, ale są zwolnione z podatku VAT.

Działalność regulowana

Jeśli działalność kantorowa zostanie uznana na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za działalność usługową w zakresie skupu i sprzedaży waluty, należy spełnić wiele obowiązków:

  • Zarejestrować działalność gospodarczą,
  • Uzyskać numer REGON,
  • Odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • Dokonywać rozliczenia podatku PIT,
  • Odprowadzać składki na ZUS.

Dodatkowo, usługowa działalność w zakresie transakcji walutowych jest działalnością regulowaną na gruncie prawa dewizowego. Jako taka, działalność ta podlega ujawnieniu w odrębnych rejestracji.

Nie każda działalność gospodarcza dotycząca transakcji walutowych będzie miała charakter usługowy. Jeśli obrót walutowy dokonywany jest w celach inwestycyjnych, nie trzeba spełniać warunków określonych w prawie dewizowym. Wystarczy tylko opodatkować podatkiem liniowym lub skalą podatkową różnice kursowe.

Zarabianie na FOREX-ie

W związku ze sprzedażą lub zakupem walut na rynku walutowym FOREX inwestorzy również muszą wywiązywać się z obowiązków podatkowych względem fiskusa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z pośrednikiem na rynku FOREX inwestor rozlicza się płacąc albo otrzymując jedynie różnicę pomiędzy kursami par walutowych. Kwoty przychodu i koszty uzyskania przychodu, rozlicza się w takim przypadku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym na druku PIT-38, właściwym dla dochodów kapitałowych. Inwestorzy dokonujący tego rodzaju transakcji walutowych stosują opodatkowanie PIT w wysokości 19% kwoty zysku z transakcji. Jednocześnie, inwestor nie musi rejestrować w takim przypadku działalności gospodarczej, ponieważ transakcje walutowe są traktowane jako odrębne źródło przychodów. Druk PIT-38 inwestor wypełnia na podstawie informacji podatkowej PIT-8C przesłanej przez pośrednika rynku FOREX.