Sprzedaż domu wybudowanego za pieniądze z kredytu a rozliczenie PIT


Częstą praktyką przy budowaniu domów mieszkalnych jest ich finansowanie lub współfinansowanie ze środków pozyskanych w ramach kredytu hipotecznego. Co jednak dzieje się, jeśli kredytobiorca zechce sprzedać dom wybudowany za pieniądze z kredytu? Czy będzie mógł tego dokonać i czy jego zestawienia PITy będą musiały uwzględniać taką sprzedaż oraz podatek od nieruchomości. Jak w roku sprzedaży będzie wyglądało przy tym rozliczenie PIT podatnika zbywającego dom wybudowany za pieniądze z kredytu bankowego?

 

Sprzedaż domu i jej opodatkowanie

Przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, na przykład domu jednorodzinnego należy liczyć się z tym, że fiskus będzie wymagał od zbywcy zapłacenia podatku dochodowego. Podatek od nieruchomości w takiej formie musi zostać opłacony generalnie zawsze, jeśli zbywca osiąga przychód ze sprzedaży:

  • nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • udziału w nieruchomości.

Rozliczenie PIT osoby zbywającej nieruchomość mieszkalną nie musi jednak uwzględniać przychodu z takiego odpłatnego zbycia, jeśli sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył lub wybudował daną nieruchomość. W takiej sytuacji rozliczenia Pity podatników sprzedających nieruchomości nie będą uwzględniały podatku dochodowego od takiej transakcji ani też kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Podatek od nieruchomości sprzedawanej w danym roku podatkowym nie będzie uwzględniony w rozliczeniu PIT również wówczas, gdy dana osoba została właścicielem nieruchomości między 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2008 roku, tj. kiedy wybudowała wówczas nieruchomość lub ją nabyła. W takim przypadku podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej, zwalniającej go z podatku za sprzedaż nieruchomości, o ile był w domu zameldowany przez rok przed jego zbyciem.

Kolejną ulgą likwidującą obowiązek podatkowy jest ulga mieszkaniowa dla osób, które nabyły lub wybudowały nieruchomość mieszkalną po dacie 1 stycznia 2009 roku. Wtedy to podatek od nieruchomości sprzedanej nie zostanie zapłacony, jeśli pieniądze pochodzące z odpłatnego zbycia domu  zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, w ciągu dwóch lat licząc od końca roku, w którym nieruchomość została zbyta.

Cele mieszkaniowe

Jeśli chodzi o sprzedaż domu wybudowanego za pieniądze z kredytu, to kredyt i tak musi zostać spłacony, bez względu na fakt sprzedaży nieruchomości. Osoba kupująca dom musi mieć świadomość kupowania domu obciążonego hipoteką z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. Sprzedający może spłacić kredyt od razu po uzyskaniu kwoty zapłaty za zbytą nieruchomość, pozbywając się zobowiązania i na dodatek w takim przypadku skorzysta z ulgi mieszkaniowej. Dzieje się tak dlatego, że spłata kredytu mieszkaniowego mieści się w katalogu celów mieszkaniowych wymienionych w uldze mieszkaniowej.

Wydatkami na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych będą także wydatki poniesione na spłatę kredytów lub pożyczek oraz odsetek od tych kredytów lub pożyczek, zwolnienie to obejmuje:

  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na ww. określone cele;
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa wyżej w pkt 1;
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w wyżej w pkt 1 i 2;
  • zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.