Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Sprzedaż auta jako rzeczy używanej a zwolnienie podatkowe a deklaracja PIT


Sprzedaż rzeczy używanych pociąga za sobą zupełnie inne obowiązki podatkowe, niż sprzedaż rzeczy nowych. Przede wszystkim, należy rozgraniczyć jednorazową sprzedaż np. używanego samochodu, od zorganizowanej i ciągłej sprzedaży pojazdów samochodowych używanych. W tym pierwszym przypadku będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą prywatną, a w drugim, ze sprzedażą noszącą znamiona działalności gospodarczej.

 

W takim razie podatnik sprzedający samochody używane w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk, powinien zarejestrować działalność gospodarczą w odpowiednim urzędzie i rozliczać się z przychodów uzyskiwanych z niej. Deklaracja PIT w odniesieniu do działalności gospodarczej może być składana na formularzu PIT-36 dla opodatkowania według dwustopniowej skali podatkowej, PIT-36L dla podatku liniowego, PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz na formularzu PIT-16A dla karty podatkowej. Czy w przypadku sprzedaży prywatnej, jednorazowej, dokonując zbycia samochodu osobowego, jako rzeczy używanej, podatnik może skorzystać z jakiegokolwiek zwolnienia podatkowego? Czy zwolnienie podatkowe będzie obejmowało taką ewentualność i jakie będzie to zwolnienie?

Zwolnienie w podatku VAT

Generalnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się na mocy przepisów ustawy o VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Art. 43 ustawy o VAT stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Towary używane to ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Jeśli więc samochód osobowy sprzedawany przez podatnika był użytkowany przez niego przez minimum pół roku, to przy jego sprzedaży można go potraktować jako towar używany. Dzięki temu zwolnienie podatkowe w podatku VAT znajdzie swoje zastosowanie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60 % kwoty podatku:

a. określonej w fakturze lub

b. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c. należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywcą

– nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu

Jeśli przedmiotem sprzedaży będzie samochód użytkowany przez podatnika przez okres krótszy niż pół roku, liczony od daty nabycia lub wykupu z leasingu, wówczas taka sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23%. Oprócz tego, podatnik kupujący samochód będzie musiał odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, a podatnik sprzedający pojazd, wykazać taki przychód w deklaracji podatkowej. Rozliczenie PIT powinno uwzględnić taki przychód w gronie pozostałych przychodów i opodatkować go na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Podstawą opodatkowania będzie w takim przypadku przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania.

Przy sprzedaży samochodu używanego, którego okres posiadania po stronie sprzedającego wyniósł więcej niż 6 miesięcy, nie trzeba takiej sprzedaży wykazywać w zeznaniu podatkowym. Taką sprzedaż należy potraktować wówczas jako sprzedaż okazjonalną, nie nastawioną na osiągnięcie z niej przychodów. Taka zasada będzie odnosiła się do każdej rzeczy używanej przez okres co najmniej 6 miesięcy liczonych od dnia jej nabycia. Okres 6 miesięcy odnosi się jedynie do własności rzeczy, a więc nie wlicza się do niego innych tytułów posiadania samochodu, takich jak:

  • Leasing,
  • Użyczenie,
  • Najem.