Spłacanie zaległości podatkowych - porady


Zaległości podatkowe są wynikiem niedbałości lub zapominalstwa, a niekiedy nawet celowego działania podatników. Obowiązki podatnika wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie są wówczas wypełniane prawidłowo. Należy dodać, że zaległość podatkowa może powstać również w zakresie innych podatków opłacanych do Urzędu Skarbowego, m.in. podatku od towarów i usług. Jeśli podatnik chce uniknąć ponoszenia przykrych konsekwencji podatkowych, karno-skarbowych, dotyczących zaległości podatkowych, nie powinien dopuszczać do ich powstania. Jeśli jednak tak się stanie, należy je jak najszybciej uregulować wraz z odsetkami od długu. Przykładowo, gdy Pity podatnika wykazują nadwyżkę podatkową, może ona zostać przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowych.

 

Czym jest zaległość podatkowa?

Definicję zaległości podatkowych można znaleźć w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa W art. 51 niniejszej ustawy wskazuje się, że pod pojęciem zaległość podatkowa należy rozumieć podatek niezapłacony w terminie płatności, a także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym zaliczkę płaconą przez płatnika czy ratę podatku.

Dodatkowo, art. 52 dodaje, że za zaległość podatkową można uznać także:

„1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;

2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy;

3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej;

4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.”

Zaległości podatkowe należy jak najszybciej uregulować, ponieważ za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone od nich odsetki.

Odpowiedzialność podatnika za zaległości podatkowe

Podatnik, który nie opłacił podatku na rzecz fiskusa terminowo musi liczyć się z poniesieniem z tego tytułu określonej odpowiedzialności. Podobnie jest w przypadku płatnika podatku, który pomimo posiadanego zobowiązania, nie odprowadził zaliczki na podatki Pity terminowo. Solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe muszą ponosić wspólnicy spółki, jeśli taka sytuacja pojawiła się w okresie prowadzenia spółki.

Spóźniający się z zapłatą podatku podatnicy muszą wiedzieć, że fiskus ma możliwość nałożenia na nich kary za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i pociągnąć ich do odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia lub nawet przestępstwa skarbowego. Aby tego uniknąć, podatnik powinien jak najszybciej uregulować zaległość podatkową. Termin uregulowania zaległości jest ważny również dlatego, że od zaległości podatkowej są naliczane odsetki. Liczone są one za każdy dzień spóźnienia, począwszy od terminy, w którym podatek powinien być zapłacony. Uregulować podatek można przelewem lub wpłacając zaległość w kasie Urzędu Skarbowego. Można również przekazać na ten cel nadpłatę podatkową wykazywaną w formularzach Pity.

Wraz z uregulowaniem zaległości podatkowej wraz z odsetkami, podatnik może złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie o korekcie wysokości podatku wraz z tzw. czynnym żalem, który ustrzeże go przed ponoszeniem odpowiedzialności za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe, o ile w stosunku do podatnika organy skarbowe nie wszczęły postępowania wyjaśniającego.

Spłata na raty a nawet umorzenie

Urząd Skarbowy ma możliwość zastosowania szerokiego katalogu ulg dotyczących spłaty zaległości podatkowych przez podatników. Wśród nich wyróżnić można:

  • odroczenie spłaty podatku,
  • rozłożenie spłaty zaległości na raty,
  • umorzenie zaległego podatku.

Przyznawanie takich ulg przez fiskusa ma charakter uznaniowy, niemniej, jeśli chodzi o umorzenie zaległości to średnio urząd umarza zaległości w kwocie 2 tys. zł. Rozłożyć na raty można zaległość do około 10 tys. zł, a w przypadku odroczenia płatności możliwe jest to do kwoty 50 tys. zł. Skorzystać z takiej pomocy fiskusa mogą wyłącznie firmy, w przypadku których takie działanie jest uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem społecznym. Podatnik nie może liczyć na zastosowanie jednej z wymienionych ulg, jeśli posiada źródło dochodu.