Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT - podatnika emeryta prowadzącego własną działalność


Osoba mająca ustalone prawo do emerytury i pobierająca świadczenie emerytalne może bez przeszkód założyć lub kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Czy jednak emeryt będący jednocześnie przedsiębiorcą powinien odprowadzać składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe? Czy jego deklaracja PIT takie składki ma ujmować w poczet kosztów podatkowych?

 

Swoboda podejmowania działalności gospodarczej

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy-emeryta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, reguluje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Art. 66 wspominanej ustawy wskazuje, że Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Dodatkowo, temu samemu obowiązkowi podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego:

  • jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę,
  •  bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego emeryta maksymalnie należy wypełnić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.

Każdorazowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, w wysokości 9% jej podstawy.

Jeśli emeryt prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, ma dwa tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego – emeryturę i dochody firmowe.  Potwierdza to art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wskazuje, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla emeryta prowadzącego działalność gospodarczą, jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zwolnienie z opłacania składek

Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne nie będą musiały być odprowadzane przez emeryta prowadzącego własną działalność gospodarczą, jeśli jego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.  Tak stanowi art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie, jeśli deklaracja PIT emeryta-przedsiębiorcy składana jest na druku PIT-16A, przewidzianym dla karty podatkowej, nie będzie on musiał opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak samo jest w sytuacji, gdy emerytura lub renta przedsiębiorcy nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Emeryt prowadzący samodzielną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia podatkowego tylko w miesiącach, w których spełniał podane powyżej warunki.