Rozliczenie wspólne z małżonkiem - czy wspólny PIT muszą podpisać oboje?


Rozliczenie wspólne z małżonkiem na jednym druku podatkowym PIT jest możliwe, jeśli spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Taką deklarację roczną można składać w formie tradycyjnej, pisemnej, na papierowym druku podatkowym lub jako rozliczenie online, w postaci e-deklaracji rocznej. Czy w obu przypadkach rozliczenie współmałżonków musi być podpisane zarówno przez męża, jak i przez żonę?

 

Warunki preferencyjnego rozliczenia rocznego

Małżonkowie będą mogli wspólnie rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli spełnią warunki ustawowe. Pierwszym z nich jest to, aby pozostali oni w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, za który chcą dokonać wspólnego rozliczenia. Ważne jest, aby od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego podatnicy byli formalnie małżeństwem. Należy przy tym zaznaczyć również, że zeznanie podatkowe roczne może być złożone wspólnie tylko przez małżonków, nie zaś osoby żyjące w związku nieformalnym – związku partnerskim lub w konkubinacie. Jeśli choć jeden dzień w roku małżonkowie nie byli małżeństwem, likwiduje to możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego razem ze współmałżonkiem za taki rok podatkowy.

Małżonkowie muszą mieć ustanowioną wspólność majątkową małżeńską, trwającą co najmniej jeden rok. Muszą więc dysponować wspólnym majątkiem. Warunek ten nie będzie spełniony, jeśli małżonkowie pomimo pozostawania w formalnym związku małżeńskim, zdecydują się na podpisanie notarialnej rozdzielczości majątkowej, czyli intercyzy. Wspólność majątkowa nie jest ustanawiana, jeśli zostanie podpisana intercyza przed wstąpieniem w związek małżeński.

Wspólne rozliczenie roczne możliwe jest wyłącznie dla polskich rezydentów podatkowych, objętych obowiązkiem podatkowym w Polsce. Muszą oni rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. W praktyce zatem Pity współmałżonków muszą być sporządzane wyłącznie na drukach PIT-37 lub PIT-36. Deklaracja PIT-37 jest odpowiednia dla podatników, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, z zastosowaniem stawki 18 i 32%, pozyskiwane za pośrednictwem płatnika. Taki formularz podatkowy będzie właściwy dla pracujących na etatach współmałżonków bądź dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, od których zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca płatnik. Z kolei PIT-36 to formularz podatkowy adresowany do podatników uzyskujących dochody na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ale bez pośrednictwa płatnika. Rozliczą się za jego pośrednictwem podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i działalność osobistą, opodatkowaną skalą podatkową.

Rozliczenie wspólnego zeznania podatkowego PIT

Małżonkowie spełniający warunki do złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego powinni wypełnić jeden PIT i złożyć go w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego w urzędzie skarbowym. W tym samym terminie fiskus musi otrzymać oświadczenie drugiego współmałżonka, że rozlicza się wspólnie z mężem lub żoną na jednym druku PIT.

Podatek dochodowy należny fiskusowi obliczany jest dla całej deklaracji podatkowej. Po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkich ulg i odliczeń podatkowych i uwzględnieniu kwot wolnych od podatku dla każdego ze współmałżonków, należność dla fiskusa liczona jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli suma dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek będzie liczony według stawki 18%. Nadwyżka dochodu opodatkowana będzie według stawki 32%.

Co z podpisami?

W papierowych deklaracjach podatkowych podatnik dla ważności formularza musi złożyć pod nim swój własnoręczny podpis. Nieco inaczej ma się kwestia ta dla rozliczeń preferencyjnych, na jednym druku PIT łącznie ze współmałżonkiem. Wystarczające jest, aby jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową. Na mocy przepisów podatkowych, samo złożenie wniosku przez jednego z małżonków o wspólnym rozliczeniu podatkowym, traktowane jest na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów. Jeden podpis na deklaracji wspólnej z małżonkiem czyni ją tak samo ważną, jakby była podpisana przez obydwoje.