Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczenie roczne z ulgą podatkową na dwoje dzieci


Ulga na dzieci, nazywana także ulgą rodzinną lub prorodzinną, jest uprawnieniem przysługującym polskim podatnikom, przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku PIT, którzy mają i wychowują dzieci.  W ustawie o PIT wskazano dokładne warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby złożyć m.in. rozliczenie roczne z ulgą podatkową na dwoje dzieci. Sprawdzamy, jak to zrobić, aby fiskus nie miał powodu do kwestionowania prawa do ulgi u danego podatnika.

 

Wychowywanie i sprawowanie opieki nad dzieckiem

Prawo do ulgi na dziecko mają wyłącznie osoby, które przez co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawowały władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego (ale wyłącznie, gdy dziecko z takim opiekunem zamieszkiwało) albo opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, nad dzieckiem:

  • małoletnim,
  • bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • w wieku do 25 lat (skończone), uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Tylko dla skali podatkowej

Rozliczenie roczne z ulgą podatkową na dzieci jest możliwe dla podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, zakładającej dwie stawki podatku - 18 i 32 proc. Oznacza to, że rodzic lub rodzice, którzy chcą skorzystać w zeznaniu rocznym z ulgi na dzieci, muszą je wypełniać na druku PIT-37 lub PIT-36. Pierwszy z formularzy przeznaczony jest dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały wyłącznie dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową, zaś drugi formularz PIT-36 dla osób fizycznych, które pozyskiwały takie dochody samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika. Oba formularze powinny trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Ulga na dwoje dzieci bez kryterium dochodowego

W przypadku ulgi na dzieci istnieje limit dochodu uprawniającego do zastosowania takiej ulgi. Ma on jednak znaczenie wyłącznie wtedy, gdy rodzic lub rodzice rozliczają ulgę rodzinną na jedno dziecko. Ulgę można rozliczyć, jeśli w poprzednim roku podatkowym podatnicy uzyskali dochód nie większy niż 112 000 zł łącznie, dla obojga rodziców, lub 56 000 zł dla jednego rodzica. Przy zeznaniu rocznym z ulgą podatkową na dwoje dzieci kryterium dochodowe nie ma żadnego znaczenia.

Ile wynosi ulga?

Wysokość ulgi na dziecko zależy od liczby dzieci w rodzinie, na które przysługuje taka ulga:

  • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko, czyli po 92,67 zł miesięcznie,
  • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko, czyli po 166,07 zł miesięcznie,
  • 2700,04 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci, czyli po 225,00 zł miesięcznie.

W jaki sposób ująć w PIT ulgę na dwoje dzieci?

Podatnik lub podatnicy (małżeństwo rozliczające się wspólnie na preferencyjnej deklaracji podatkowej przewidzianej dla małżonków), w celu ujęcia ulgi na dzieci w PIT powinni wskazać jej kwotę we właściwym polu deklaracji podatkowej. Ulga pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku e-deklaracji, kreator rozliczenia podpowie podatnikowi, w którym miejscu i jaką kwotę wpisać. Konieczne jest wpisanie liczby wychowywanych dzieci i podanie numerów PESEL małoletnich. Jeśli PESEL nie jest jeszcze nadany, co ma miejsce na przykład w przypadku bardzo małych dzieci, podaje się tylko dane osobowe oraz datę urodzenia. Ulga rodzinna wymusza na podatnikach wypełnienie obowiązkowo załącznika PIT/O, w którym powinno się wskazać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej na dziecko, z jakiej korzysta podatnik lub podatnicy we wspólnej deklaracji PIT współmałżonków.