Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczenie roczne - sposób na zapłacenie jak najniższych podatków: czy to możliwe?


Podatnicy mający nieograniczony obowiązek podatkowy, rozliczający się ze swoich dochodów lub przychodów z polskim fiskusem, muszą składać rozliczenia PITy w Urzędach Skarbowych co roku. Rozliczenie roczne musi uwzględniać wszystkie przychody i koszty uzyskania przychodów podatnika, lub wszystkie przychody, jeśli chodzi o opodatkowanie ryczałtowe.

 

Podatki płacone są według wybranej przez podatnika lub narzuconej przepisami prawa, metody opodatkowania. Czy Pit podatnika może zostać skonstruowany w taki sposób, aby wyliczony podatek dochodowy od osób fizycznych należny fiskusowi był możliwie jak najniższy? Jak optymalizować podatki na gruncie rocznej deklaracji podatkowe Pit podatnika?

Wybór formy opodatkowania

W niektórych przypadkach podatnik może wybrać, w jakiej formie będzie rozliczał podatki dochodowe z fiskusem. Traki wybór mają głównie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które mogą zdecydować się na opodatkowanie:

 • Na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%,
 • Podatkiem liniowym, w wysokości 19%,
 • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Kartą podatkową.

Również osoby trudniące się najmem prywatnym,  mogą zadecydować, czy będą rozliczały się z fiskusem na zasadach ogólnych, czy też będą płaciły podatki Pit według metody ryczałtowej podatku. Już na etapie wyboru metody opodatkowania można dokonać optymalizacji podatkowej. Trzeba tylko zastanowić się, która z zaprezentowanych form opodatkowania będzie najbardziej korzystna w indywidualnej sytuacji podatnika.

Rozliczenie roczne na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego, daje możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Jeśli więc podatnik w toku prowadzonej działalności gospodarczej ponosi wysokie koszty podatkowe, to wówczas pomniejszają one podstawę opodatkowania w deklaracjach PITy, od której liczony jest podatek należny fiskusowi. Już tylko w ten sposób można uzyskać niższe podatki do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Poza tym, mając opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego można tak planować wydatki, aby można je było klasyfikować w kosztach podatkowych i aby były one jak największe.

 

Ryczałt z kolei będzie korzystny dla podatników, dla których przewidziana jest niska stawka zryczałtowanego podatku i którzy ponoszą niskie koszty swojej działalności. Ryczałt likwiduje poza tym konieczność prowadzenia ewidencji w postaci podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub w postaci ksiąg rachunkowych. Uproszczoną formą rozliczenia jest też karta podatkowa, przy której podatnik odprowadza podatki w takiej samej wysokości, bez względu na to, w jakiej wysokości przychody osiągnął w danym roku podatkowym.

Ulgi i odliczenia podatkowe

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania dochodów lub przychodów to tylko jeden ze sposobów na zapłacenie jak najniższych podatków dochodowych fiskusowi. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, rodzi szerokie możliwości zastosowania ulg i odliczeń podatkowych.

Rozliczenie roczne PIT-37 lub PIT-36 może być złożone wspólnie ze współmałżonkiem lub w postaci rozliczenia PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. W obu przypadkach podatek dochodowy obliczany jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów małżonków lub osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Oprócz tego, opodatkowanie według skali podatkowej umożliwia zastosowanie w rocznej deklaracji podatkowej PITy licznych ulg podatkowych, które pomniejszają albo podatek należny fiskusowi, albo też podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich wymienia się ulgi:

 • Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko,
 • Ulga na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczeniu podlega kwota zapłacona w danym roku podatkowym na takie konto podatnika,
 • Ulga na składki ZUS,
 • Ulga internetowa,
 • Ulga związana z darowizną na cele pożytku publicznego,
 • Ulga związana z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulga na darowiznę na cele krwiodawstwa,
 • Ulga związana z darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulga na przewodnika,
 • Ulga na psa asystującego,
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód,
 • Ulga na leki,
 • Ulga związana z kwotami zwróconych świadczeń, które wcześnie zwiększyły u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu,
 • Ulga na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ulga abolicyjna,
 • Ulga na nowe technologie.

W rocznym rozliczeniu podatkowym można jeszcze uwzględnić kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł, odejmowaną od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.