Rozliczenie roczne rodzica łącznie z dzieckiem


Status samotnego rodzica przysługujący osobom, które w rzeczywistości wychowują samodzielnie dziecko, bez wsparcia partnera czy drugiego rodzica, powoduje, że mają one możliwość złożenia zeznań podatkowych PITy razem z dzieckiem. Jest to preferencyjne rozliczenie roczne rodzica, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości opłacanego podatku dochodowego na rzecz fiskusa. Dodatkowo roczne Pit razem z dzieckiem składają rodzice, którzy są zobowiązani na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku do doliczenia do swoich dochodów rocznych, dochodów pozyskanych przez małoletniego, których on sam nie może rozliczyć.

 

Warunki dla preferencyjnego rozliczenia rocznego

W celu skorzystania z preferencji podatkowej polegającej na wspólnym rozliczeniu PIT z dzieckiem, jako samotny rodzic, trzeba spełniać warunki uznania podatnika za samotnego rodzica. Będzie to osoba, która na mocy prawa pełni władzę rodzicielską lub sprawuje opiekę nad dzieckiem, będąc:

  • panną, kawalerem,
  • wdową, wdowcem,
  • rozwódką, rozwodnikiem,
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Samotne rodzicielstwo musi być rzeczywiste, czyli w wychowaniu dziecka i w opiece nad nim nie może pomagać drugi rodzic, czy nowy partner lub partnerka, czy rodzice danej osoby. Rodzic uprawniony do preferencyjnego rozliczenia podatkowego wspólnie z dzieckiem, musi ponadto sam wychowywać dziecko, które jest:

  • małoletnie,
  • świadczeniobiorcą zasiłku pielęgnacyjnego,
  • uczniem lub studentem, do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym taka osoba nie uzyskała dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wiek dziecka nie ma przy tym znaczenie dla skorzystania ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako samotny rodzic, chyba że dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Wspólne rozliczenie z dzieckiem jako samotny rodzic dokona podatnik, który rozlicza się z fiskusem na jednym z druków:

  • PIT-37 przeznaczonym dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika;
  • PIT-36 przeznaczonym dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika.

Oba rozliczenia podatkowe pozwalają na skorzystanie z licznych ulg podatkowych, m.in. ulgi na dziecko. Powinny trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem samotnego rodzica polega na tym, że w deklaracji zliczane są i sumowane dochody dziecka i rodzica, nawet jeśli dziecko nie miało dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Fiskus dokonuje wyliczenia należności w podwójnej wysokości podatku oszacowanego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Dodatkowo samotny rodzic we wspólnym rozliczeniu z dzieckiem może zastosować ulgę rodzinną. Wystarczy, aby co najmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem.

Konieczność doliczenia w PIT dochodów małoletniego dziecka

Ponadto wspólne rozliczenie z dzieckiem składają rodzice, którzy zobowiązani są do doliczenia dochodów małoletnich dzieci w swojej deklaracji rocznej. Dochody małoletniego dziecka, pozyskane w poprzednim roku podatkowym, będą podlegały opodatkowaniu wraz z dochodami rodzica, jeśli pochodzą one z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce.

Rodzice będą zobowiązani w tym celu wypełnić formularz PIT-36. Nie ma przy tym znaczenia, jaką deklarację podatkową rzeczywiście powinni złożyć w urzędzie skarbowym. Jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika lub bez takiego pośrednictwa, złożą deklarację PIT-36, w której wykażą swoje przychody oraz przychody swojego małoletniego dziecka.