Rozliczenie Pit osób, które samotnie wychowują dzieci


Rodzice są szczególną grupą podatników w polskim systemie podatkowym. Fiskus przygotował dla nich preferencje i ulgi podatkowe, których celem jest zmniejszenie obciążenia podatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, nie wszyscy rodzice składając swoje Pity będą korzystać z preferencji w opodatkowaniu.

 

Rozliczenie Pit na drukach PIT-37 czy PIT-36 pozwala jednak na obniżenie podatku należnego fiskusowi przez rodzica samotnie wychowującego dziecka. W jaki sposób i w jakich przypadkach można złożyć preferencyjny PIT osób wychowujących dzieci?

Preferencyjne rozliczenie dla samotnych rodziców

Preferencje polegające na składaniu zeznań podatkowych na jednym druku Pity razem ze współmałżonkiem lub z dzieckiem, dostępne są wyłącznie dla tych podatników, którzy swoje rozliczenie Pit składają na drukach:

  • PIT-36, dla osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37, dla osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Jeśli więc PIT osób samotnie wychowujących dzieci składany jest z wykorzystaniem innych formularzy, w tym PIT-36L dla podatku liniowego, PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy PIT-16A dla karty podatkowej, nie będzie możliwości skorzystania z powyższej preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Samotny rodzic może złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym względem jego miejsca zamieszkania, korzystny PIT. Rozliczenie Pit takiego podatnika składane jest na jednym druku z dzieckiem. Co to w praktyce oznacza? Otóż, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym, podatek dochodowy zostanie obliczony w podwójnej wysokości podatku, obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Wygląda to w ten sposób, że w deklaracji zliczane są i sumowane dochody dziecka i samotnego rodzica, choćby i dziecko nie osiągnęło lub nawet nie mogło osiągnąć z uwagi na wiek, jakichkolwiek dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Dla kogo preferencyjne rozliczenie podatkowe?

Pity osób samotnie wychowujących dzieci mogą być składane w taki korzystny dla podatnika sposób, o ile podatnik rzeczywiście sam wychowuje dziecko:

  • Małoletnie,
  • Bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
  • Do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Należy wspomnieć, kto jest uważany w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku za samotnego rodzica. Samotnym rodzicem, uprawnionym do ulgi i preferencji w rozliczeniach rocznych Pity, jest osoba, która na mocy prawa pełni władzę rodzicielską lub sprawuje opiekę nad dzieckiem, będąc:

  • Panną, kawalerem,
  • Wdową, wdowcem,
  • Rozwódką, rozwodnikiem,
  • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Podatnik korzystający z takiego rozliczenia składa wspólnie z małoletnim dzieckiem zeznanie za rok podatkowy, w terminie rozliczenia zeznania podatkowego rocznego PIT-36 lub PIT-37, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Dodatkowo – ulga na dzieci

Ulga na dzieci może być zastosowana w formularzu PIT samotnego rodzica, o ile wychowuje on dziecko spełniające powyżej wymienione warunki. Nawet jeden dzień pełnienia władzy rodzicielskiej czy sprawowania opieki nad dzieckiem uprawnia podatnika do proporcjonalnego odliczenia ulgi prorodzinnej. Przy odliczaniu ulgi na jedno dziecko, w zastosowaniu jest kryterium dochodowe, którego spełnienie warunkuje uzyskanie prawa do ulgi prorodzinnej. Jeśli PIT osoby samotnie wychowującej dziecko wskazuje na dochód w wysokości mniejszej niż 56 tys. zł, odliczy ona ulgę prorodzinną. W przeciwnym wypadku, nie będzie to możliwe. Kryterium dochodowe nie znajduje zastosowanie dla ulgi na dwoje czy większą liczbę dzieci. Ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1112,04 zł, na trzecie – 1668,60 zł, a na czwarte i kolejne – 2224,08 zł.