Rozliczenie PIT laureata konkursu literackiego (podatek od nagrody pieniężnej)


Uczestnicząc w jakimkolwiek konkursie mamy nadzieję na zdobycie nagrody. Nie zawsze się to udaje, ale jeśli rzeczywiście uzyskamy nagrodę – rzeczową lub pieniężną, musimy być świadomi tego, że często będzie ona opodatkowana. Na szczęście to nie zwycięzca w konkursie musi odprowadzić podatek od nagrody pieniężnej, ale o to powinien zadbać, zgodnie z prawem organizator konkursu. Jeśli więc podatnik weźmie udział w konkursie literackim i wygra nagrodę pieniężną, to nie on będzie odprowadzał podatek od nagrody.

 

Jego rozliczenie PIT nie będzie uwzględniało wartości podatku zryczałtowanego. Jaka jest jego wysokość i czy rzeczywiście w żadnym przypadku nie będzie konieczności umieszczenia jej kwoty w rozliczeniu podatkowym laureata konkursu?

Obowiązki podatkowe po stronie organizatorów

To na organizatorach wszelakich konkursów spoczywa obowiązek naliczenia i pobrania, a także odprowadzenia podatku od wygranej laureatów konkursu. Organizator występuje więc w tym względzie jako płatnik podatku od wygranej. Podatek od nagrody pieniężnej jest opłacany w zryczałtowanej kwocie 10% wartości wygranej. Sam zwycięzca nie musi martwić się rozliczeniem z fiskusem, ponieważ to organizator powinien wywiązać się z takiego obowiązku i wypłacić nagrodę laureatowi pomniejszoną już o 10% podatek od wygranej.

Osoby biorące udział w konkursie powinny być poinformowane o tym, że nagroda zostanie pomniejszona o podatek zryczałtowany w wysokości 10% jej wartości, albo też laureat, który wygra nagrodę rzeczową w konkursie będzie musiał uiścić na rzecz płatnika podatku, czyli organizatora, właściwą wysokość podatku  i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku będzie mógł otrzymać swoją wygraną.

Zwolnienie od opodatkowania

Rozliczenie PIT nie będzie konieczne w przypadku uzyskania nagrody, zarówno po stronie podatnika, jak i płatnika, jeśli nagroda w konkursie zostanie zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym. W Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy istniejących przepisów prawa podatkowego, zwolnieniu od opłacania podatku PIT podlegają:

  • Wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu,
  • Wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla nagród pieniężnych lub wygranych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Jeśli więc nagroda w konkursie literackim wynosiła tyle lub mniej, nie będzie istniała potrzeba odprowadzania od niej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli nagroda pieniężna będzie jednak przekraczała kwotę 760 zł, wówczas podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody pobiera się od całej nagrody, a nie wyłącznie od nadwyżki ponad wskazaną kwotę.

Rozliczenie podatkowe

Rozliczenie PIT laureata konkursu literackiego, który wygrał nagrodę pieniężną, nie będzie musiało uwzględniać owej nagrody. Sam zwycięzca w ramach własnego rozliczenia podatkowego nie będzie płacił podatku od wygranej, choć nie oznacza to, że wygrana nie zostanie pomniejszona należny podatek od nagrody pieniężnej dla fiskusa.

Płatnik podatku, czyli organizator konkursu, wymieniony w jego regulaminie, pobiera podatek od nagrody pieniężnej i obniża automatycznie jej wartość przed przekazaniem nagrody laureatowi konkursu. Naliczony podatek przekazuje on na konto Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. Podatek należy wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika. Jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną, wówczas należy odprowadzić podatek od nagrody pieniężnej do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej.

To nie wszystkie obowiązki związane z organizacją konkursów, w których do wygrania są nagrody pieniężne. Organizator, czyli płatnik podatku dochodowego wystawić powinien deklarację PIT-8AR i przekazać ją do organu podatkowego w terminie do końca roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekazanie nagrody na rzecz laureata konkursu. Kolejne rozliczenie PIT jakie wystawia płatnik, to deklaracja PIT-8C, którą przekazuje na rzecz podatnika. Deklaracja ta powinna być sporządzona i przekazana podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę. Deklaracja PIT-8C jest informacją podatkową, czyli nie stanowi podstawy do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej z tego tytułu. Z kolei, wspominana już deklaracja PIT-8AR dotyczy kwot, nagród rzeczowych, wypłaconych, a nie należnych, lecz nieprzekazanych zwycięzcom. PIT-8C wystawia się z tytułu nagród przekazanych, a nie jedynie należnych.

Jeśli konkurs literacki był prowadzony przez płatnika, organizatora, w ramach jego działalności gospodarczej, nie następuje ryczałtowe rozliczenie nagród pieniężnych. Wartość nagród uwzględnia się w ramach danego źródła przychodów u podatnika, który stał się laureatem takiej wygranej. W odniesieniu do takiej sytuacji płatnik nie ma obowiązku ani wystawienia PIT-8C, ani pobrania zryczałtowanego podatku od nagrody pieniężnej. Obowiązek podatkowy wypełnia sam laureat konkursu, czyli podatnik prowadzący działalność.