Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczanie spotkań firmowych - zestawienia PITy firm


Firmowe spotkania organizowane przez firmę dla pracowników lub kontrahentów, rzecz jasna pociągają za sobą pewne koszty. Nie istnieją jednoznaczne przepisy prawa podatkowego, które określałyby, czy koszty te będą kosztem podatkowym przedsiębiorcy czy też nie. Czy zestawienia PITy firm mogą uwzględniać takie koszty uzyskania przychodów pomniejszające podstawę opodatkowania?

 

Na to pytanie odpowiadały sądy administracyjne prowadzące postępowania w podobnych sprawach. Zeznanie PIT przedsiębiorcy w niektórych przypadkach rzeczywiście uwzględni zgodnie z prawem koszty organizacji spotkań firmowych, ale nie zawsze będzie to możliwe. Z kolei, niekiedy to deklaracja roczna podatkowa uczestnika takiego spotkania będzie musiała uwzględnić przychód z tego tytułu.

Koszt podatkowy

Z ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wynika, że kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawa wylicza również w art. 23 wyłączenia z grona kosztów podatkowych niektórych wydatków, ponoszonych m.in. na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.  Czy w definicji kosztów podatkowych mieszczą się koszty organizacji spotkań firmowych? Wszystko uzależnione jest od tego, czy ich organizacja związana jest bezpośrednio z osiągnięciem lub zachowaniem przychodu, czy też nie.

Ani kolejne rozporządzenia, ani ustawa o PIT nie precyzują, czy koszty spotkań firmowych można ująć w kosztach uzyskania przychodów, dzięki czemu obniżona zostaje podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z prawem istnieje możliwość zaliczenia wydatków związanych z organizacją spotkania firmowego dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak, konieczne jest przy tym, aby impreza miała rzeczywiście cel integracyjny. Spotkanie musi prowadzić do integracji pracowników z firmą i sobą nawzajem. Istotne jest również i to, czy dzięki takiemu wydarzeniu poprawi się motywacja do pracy pracowników i czy zmieni się na lepsze atmosfera panująca w miejscu pracy. Jeśli jeden z wymienionych czynników znajdzie pokrycie w rzeczywistości, wówczas przedsiębiorca ponoszący wydatek na spotkanie firmowe, może go rozliczyć w ramach rozliczenia podatkowego z fiskusem, jako koszt uzyskania przychodów. Deklaracja roczna podatkowa będzie ujmowała wszystkie takie koszty podatkowe łącznie i odliczała je od przychodów, wyliczając w ten sposób podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca nie będzie miał możliwości odliczenia wydatków na organizację spotkań firmowych i do ich ujmowania w rozliczeniu rocznym, jeśli wybierze odmienny sposób opodatkowania od skali podatkowej lub podatku liniowego. Ryczałtowe formy opodatkowania nie dają podatnikom możliwości skorygowania podstawy opodatkowania o koszty osiągania przychodów. Nie jest to możliwe, bowiem podatek dochodowy jest naliczany od przychodu, a nie dochodu. Koszty podatkowe odliczane są od podstawy opodatkowania przy zastosowaniu dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub 19% podatku liniowego, niezależnego od wysokości osiągniętych dochodów przez podatnika.

Jeśli spotkanie firmowe z pracownikami będzie miało stricte rekreacyjny, rozrywkowy czy konsumpcyjny charakter, a nie będzie wiązało się z motywacja pracowników lub ich integracją, wówczas zeznanie PIT przedsiębiorcy nie będzie mogło ująć w kosztach podatkowych wydatków związanych z organizacją spotkania firmowego. Koszt podatkowy mogą stanowić spotkania firmowe połączone ze szkoleniem. W kosztach podatkowych można ująć koszty wynajęcia sal, zakwaterowania i wyżywienia pracowników podczas szkolenia.  Dyskusyjne jest ujmowanie w ramach kosztów osiągnięcia przychodów wydatków związanych z zakupem alkoholów na imprezy firmowe i spotkania wszelkiego rodzaju. Organy podatkowe raczej odrzucają takie koszty i nie pozwalają na pomniejszanie dzięki nim podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Drugą, nie mniejszą kategorię spotkań firmowych stanowią imprezy i obiady organizowane przez przedsiębiorców dla swoich kontrahentów lub wspólników. Wspólny obiad biznesowy, wigilia tylko dla współpracowników i podobne imprezy, również mogą stanowić po stronie przedsiębiorcy koszt podatkowy, zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli impreza okolicznościowa lub spotkanie firmowe organizowane jest z myślą o klientach i kontrahentach, wówczas przedsiębiorca nie może ująć takich wydatków w kosztach podatkowych. W interpretacjach prawa podatkowego można znaleźć orzeczenia mówiące o tym, że jedynie koszty związane z organizacją szkoleń i imprez integracyjnych, w których udział biorą pracownicy firmy, mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Inne wydatki na organizację spotkań firmowych dla kontrahentów czy klientów, nie powinny być ujmowane w deklaracji podatkowej podatnika w kategorii pozostałych kosztów podatkowych.

Przychód z uczestnictwa w spotkaniu firmowym

Również na mocy ustawy o PIT definiuje się przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Istnieje wiele składników, które budują przychód po stronie podatnika. Nie można jednak w sposób całkowicie jednoznaczny określić, czy uczestnictwo w spotkaniach firmowych, w roli pracownika, lub kontrahenta ich organizatora, będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można więc bezwzględnie oceniać, że zeznanie PIT podatnika uczestniczącego w spotkaniu firmowym zawsze musi uwzględnić taki przychód do opodatkowania.

Sądy Administracyjne nie są zgodne w tej sprawie i często wydają sprzeczne wyroki. Raz pracownik już przy zaproszeniu na spotkanie firmowe osiąga przychód, a innym razem dopiero jego fizyczna obecność na spotkaniu generuje przychód do opodatkowania. Przychód ten jest też bardzo trudny do oszacowania.

Naczelny Sąd Administracyjny uznaje, że jeśli nie ma możliwości przypisania wartości konkretnego świadczenia, z jakiego skorzystał pracownik podczas udziału w imprezie integracyjnej, to pracodawca nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy dla tego pracownika, a więc pracownik nie uzyskuje przychodu z tego tytułu.