Rozliczamy PIT z dochodami zagranicznymi


Uzyskiwanie dochodów zagranicznych przez polskich podatników stwarza realne problemy z rozliczeniem podatkowym PIT w Polsce. Czy w ogóle dochody zagraniczne powinny podlegać wykazaniu w rocznym rozliczeniu PIT  w Polsce, czy też są one opodatkowane i rozliczane  w kraju zarobkowania? Wszystko zależy tu od rezydencji podatkowej podatnika. Jeśli jest on polskim rezydentem podatkowym, generalnie powinien rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów - krajowych i zagranicznych, w polskim Urzędzie Skarbowym, składając odpowiednie rozliczenie PIT.

 

Rezydencja podatkowa w Polsce

Polscy rezydenci podatkowi objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i mają obowiązek rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym w polskim Urzędzie Skarbowym Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie polskich rezydentów podatkowych, a więc osób, które posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania, mają tu tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Za rezydenta podatkowego uznaje się w naszym kraju podatnika, który:

  • posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź,
  • przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Rozliczenia roczne PIT polskich podatników, rezydentów podatkowych, powinny uwzględniać wszystkie ich dochody - zarówno te pozyskane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i te pozyskane za granicą, również w kilku krajach. Decydujące znaczenie dla opodatkowania dochodów zagranicznych ma to, jaką umowę międzynarodową Polska podpisała z krajem lub krajami, w których w poprzednim roku podatkowym zarobkował podatnik. Przede wszystkim należy określić, czy podatnik ma obowiązek rozliczenia w Polsce, czy też nie.

Jeśli z kolei podatnik nie może być uznany za polskiego rezydenta podatkowego, wówczas w Polsce będzie zobowiązany wyłącznie do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych tych zarobków, które uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten może zostać dodatkowo ograniczony na mocy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody zagraniczne w PIT

Będąc polskim rezydentem podatkowym, podatnik w jednym rozliczeniu PIT powinien uwzględnić:

  • dochody pozyskane w Polsce,
  • dochody pochodzące z zagranicy,
  • dochody wypłacane podatnikowi przez zagraniczne przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy praca na ich rzecz jest wykonywana w Polsce, czy poza terenem kraju.

Bardzo istotne jest przy rozliczaniu dochodów zagranicznych, aby sprawdzić, jaka zasada unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w przypadku danego kraju zarobkowania podatnika. Z wieloma krajami Polska ma podpisane umowy międzynarodowe dotyczące wykonywania przez naszych rezydentów czynności zarobkowych. Są to umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają ustrzec podatników przed sytuacją, w której dwukrotnie płaciliby podatek od swoich przychodów, w kraju uzyskania przychodów i w kraju zamieszkania. Stanowią one prawo nadrzędne nad ustawą, dlatego też przy rozliczaniu dochodów zagranicznych podatnik powinien sprawdzić, czy nie są one objęte szczególnymi zasadami opodatkowania.

Umowy międzynarodowego mogą zakładać opodatkowanie przychodów:

  • Tyko w jednym państwie – albo w  kraju zarobkowania, albo w kraju rezydencji podatkowej,
  • W obu państwach, ale pobór podatku tylko w jednym z nich do wartości określonego limitu,
  • W obu państwach, z prawem zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania – zwolnienia z progresją, proporcjonalnego odliczenia.

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik uzyskiwał przychód w dwóch różnych krajach o różnych metodach opodatkowania, musi rozliczyć się z nich zgodnie z tymi umowami. Umowy mogą uwzględniać metodę:

  • Odliczenie proporcjonalne,
  • Zwolnienie z progresją.

Jeśli w kraju zarobkowania polskiego rezydenta podatkowego zastosowanie będzie miała metoda unikania podwójnego opodatkowania za pośrednictwem odliczenia proporcjonalnego, dochody zagraniczne będą wykazywane w rozliczeniu PIT składanym na druku PIT-36. Podatnik będzie zobowiązany do odliczenia podatku zapłaconego u źródła w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy.

W przypadku drugiej z metod - zwolnienia z progresją, podatnik powinien doliczyć do dochodów krajowych, ale nie będzie obowiązku jego opodatkowania podatkiem dochodowym.