Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Rozliczam PIT razem z mężem, ale mieszkanie, które wynajmujemy, należy do mnie - podatek od dochodów z najmu


Małżonkowie mają prawo składać wspólne rozliczenie PIT w Urzędzie Skarbowym, jeśli są małżeństwem przez okrągły rok podatkowy i mają ustanowioną wspólność majątkową. Dodatkowo, osoby te muszą składać PITy i rozliczać je z wykorzystaniem zasad ogólnych opodatkowania, czyli przy zastosowaniu dwustopniowej skali podatkowej.

 

Opodatkowanie tego rodzaju odnosić może się do dochodów z pracy na etacie, od dochodów z działalności gospodarczej, czy z najmu prywatnego. Podatek od dochodów z najmu może być odprowadzany w ramach wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków. Jak jednak powinien on zostać rozliczony, jeśli wynajmowane mieszkanie należy tylko do żony?

Wspólne rozliczenie

Przy rozliczeniu wspólnym współmałżonków przyjmuje się, że ich majątek jest wspólny, czyli nie istnieje pomiędzy nimi rozdzielczość majątkowa. Jeśli tak jest, to małżonkowie powinni rozliczać swoje dochody lub przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, czy z umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości, osobno, proporcjonalnie do wielkości udziału w nieruchomości.

Z pytania zadanego na wstępnie może wynikać, że mieszkanie, z którego podatnik czerpie dochód z najmu należało do niego przed zawarciem związku małżeńskiego. Podatek od dochodu z najmu w takim przypadku należy opłacić we wspólnej deklaracji podatkowej w taki sposób, jakby proporcjonalnie mąż w ogóle nie miał udziału w nieruchomości.

Jeśli mieszkanie należy formalnie do żony, ale znajduje się ono w  majątku wspólnym ze współmałżonkiem, dla ułatwienia rozliczenia z Urzędem Skarbowym można złożyć oświadczenie, że tylko żona będzie rozliczała się z fiskusem z dochodów z wynajmu takiej nieruchomości.

Żona rozliczy dochody z najmu

Jeżeli mieszkanie należy tylko do jednego ze współmałżonków, a drugi nie ma w nim udziałów, to we wspólnej deklaracji podatkowej dochód z najmu będzie rozliczany tylko przez żonę, do której należy mieszkanie. Będzie ona zobowiązana do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu roku podatkowego oraz będzie musiała ująć takie dochody w swojej wspólnej deklaracji z mężem. Rozliczenie PIT wspólne będzie mogło ujmować dochody z najmu tylko wówczas, gdy podatnik zdecyduje się na ich opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Przypomnijmy jedynie, że dochody z najmu prywatnego mogą być też opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas ich rozliczenie w ramach formularzy PITy wymaga, aby podatnik złożył do Urzędu Skarbowego formularz PIT-28.

Oświadczenie o jednostronnym opodatkowaniu całości dochodów z najmu

Jeśli tylko żona ma rozliczać się z fiskusem z dochodów pochodzących z umowy najmu mieszkania, a mieszkanie należy do obu współmałżonków w świetle obowiązującego prawa podatkowego i własnościowego, musi ona złożyć stosowne oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Podatek od dochodów z najmu będzie opłacony przez żonę, będącą właścicielką mieszkania wynajmowanego, jeśli podpisze ona i złoży fiskusowi oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez siebie, zwalniając z takiego zobowiązania współmałżonka. Takie oświadczenie w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano pierwszy w roku podatkowym dochód z najmu. Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka ważne jest tylko w danym roku podatkowym. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku podatkowym małżonkowie chcąc rozliczać swój dochód z najmu mieszkania tylko przez żonę, będą musieli składać wspominane oświadczenie do Urzędu Skarbowego.

Podatek płaci ten, do kogo należy mieszkanie

Generalnie, prawo własności do nieruchomości mieszkalnej decyduje o tym, kto będzie rozliczał się z takich dochodów przed fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli żona nabyła lub odziedziczyła czy dostała mieszkanie w formie darowizny przed zawarciem małżeństwa i powstaniem wspólnoty majątkowej, to w takim przypadku dochody uzyskiwane z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości rozliczy tylko ona, w całości, i nie będzie przy tym istniała konieczność składania oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka.

Podatek od dochodów z najmu płacony tylko przez jednego ze współmałżonków nie jest okolicznością wyłączającą możliwość złożenia wspólnego rozliczenia PIT. O ile tylko dochody z najmu są opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%, a nie za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia również rozliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym kosztów ponoszonych na wynajem, czyli kosztów uzyskania przychodów. Podlegają one odjęciu od przychodów, jakie podatnik uzyskuje w związku z wynajmowaniem nieruchomości mieszkalnej. Jeśli koszty  te nie są zbyt wysokie, czasem warto jest przeanalizować możliwość opodatkowania najmu prywatnego za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.