Rozlicz swoje dochody z zagranicy - poprawnie - na co trzeba zwrócić uwagę?


Roczne Pity osób pracujących za granicą mogą uwzględniać dochody z zagranicy, bądź też podatnik może mieć obowiązek ich rozliczenia w kraju zarobkowania. Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się kraj rezydencji podatkowej takiej osoby.

 

Poprawny PIT przy zarobkowaniu za granicą powinien koniecznie uwzględniać umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska posiada podpisane z wieloma krajami na całym świecie. Istnieją dwie metody unikania podwójnego opłacania podatku dochodowego od tych samych dochodów – metoda proporcjonalnego odliczenia i metoda zwolnienia z progresją.

Rezydencja podatkowa

Jak już zostało powiedziane, dochody z zagranicy mogą być rozliczane także i w Polsce, o ile podatnik zarobkujący w ten sposób ma w Polsce rezydencję podatkową, czyli objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Kim jest polski rezydent podatkowy? Otóż, jest to podatnik, który całość swoich przychodów rozlicza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Polski rezydent podatkowy musi posiadać na terenie Polski miejsce zamieszkania. Miejsce to może być rozpatrywane na dwa sposoby:

  • Podatnik może posiadać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź,
  • Podatnik może przebywać na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli podatnik uzyskuje dochody z zagranicy, ale nie spełnia kryterium uznania go za rezydenta podatkowego w Polsce, w naszym kraju będzie zobowiązany wyłącznie do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych tylko tych zarobków, które uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten może zostać dodatkowo ograniczony na mocy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego dochodów zagranicznych

Jeśli mamy do czynienia z rezydentem podatkowym Polski, musi on rozliczać wszystkie swoje przychody lub dochody osiągnięte w danym roku podatkowym, bez względu na miejsce położenia ich źródła. Niezależnie od tego, jakiego typu będą to przychody czy dochody, muszą one zostać wykazane w Polsce i w naszym kraju opodatkowane. Tylko wówczas rozliczenie roczne podatnika zostanie uznane za poprawne.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bardzo duże znaczenie przy wypełnianiu zeznań rocznych polskich rezydentów podatkowych z tytułu dochodów zagranicznych i krajowych mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Są to umowy międzynarodowe wskazujące szczegółowo, jak wypełnić poprawny PIT, jeśli dochód uzyskany został poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak sama nazwa wskazuje, umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zapobiegać sytuacjom, w którym mogłoby wystąpić niebezpieczeństwo dwukrotnego opodatkowania tych samych przychodów, a więc za granicą, w kraju zarobkowania i drugi raz w kraju rezydencji, czyli zamieszkania. Umowy międzynarodowego mogą zakładać opodatkowanie przychodów:

  • Tyko w jednym państwie – albo w kraju zarobkowania, albo w kraju rezydencji podatkowej,
  • W obu państwach, ale pobór podatku tylko w jednym z nich do wartości określonego limitu,
  • W obu państwach, z prawem zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania – zwolnienia z progresją, proporcjonalnego odliczenia.

Metody unikania podwójnego opodatkowania są zależne od kraju, z którym Polska podpisała dwustronną umowę międzynarodową. Jeśli umowa zakłada unikanie podwójnego opodatkowania poprzez zastosowanie odliczenia proporcjonalnego, należy w zeznaniu rocznym ująć przychód z zagranicy. Roczne Pity muszą być przy tym z reguły ujęte w deklaracji PIT-36, przeznaczonej dla dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika, opodatkowanych na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej. Dodatkowo, w przypadku proporcjonalnego odliczenia należy odliczyć podatek zapłacony u źródła w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy. Jeśli podatek za granicą będzie wyższy niż w Polsce, to konieczne będzie odliczenie części podatku zagranicznego i nie będzie można odliczyć go w całości. Taka metoda opodatkowania przychodów zagranicznych dotyczy także i państw, z którym Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zasada zwolnienia z progresją polega na tym, że polski podatnik zwolniony jest z opodatkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z zagranicy. Jednocześnie, dochody te są doliczane do dochodów krajowych i mają one wpływ na stopień skali podatkowej – 18 lub 32%. W takim przypadku, jeśli podatnik w ogóle nie zarobkował w Polsce, nie będzie miał obowiązku składania deklaracji podatkowej do polskiego Urzędu Skarbowego.