Rodzice, którzy nie są małżeństwem, a ulga rodzinna w PIT


Bycie małżeństwem na pewno pozwala na wspólne rozliczenie podatkowe. Jednak brak formalnego aktu zawarcia małżeństwa nie likwiduje możliwości, aby rodzice dziecka oboje zastosowali w swoich rocznych zestawieniach podatkowych, składanych naturalnie oddzielnie względem siebie, we właściwych względem miejsca zamieszkania Urzędach Skarbowych, ulgę rodzinną, w odpowiedniej proporcji kwotowej.

 

Ulga rodzinna może być z powodzeniem wykorzystana przez rodziców nie będących małżeństwem, choć już nie we wspólnej deklaracji. PIT z ulgą na dzieci może złożyć jeden z rodziców, lub po połowie każdy z nich. Ulga prorodzinna wymaga jednak przy jednym dziecku spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego. Jak funkcjonuje obecnie ulga na dziecko w PIT?

Kto na mocy ustawy o PIT korzysta z ulgi na dziecko?

Na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, z ulgi prorodzinnej w PIT skorzystają osoby, które co najmniej przez jeden dzień w danym roku podatkowym w stosunku do dziecka:

  • wykonywały władzę rodzicielską,
  • pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzice zamieszkują wspólnie, czy też są małżeństwem formalnym. Rodzice muszą jednak dojść do porozumienia, w jakich proporcjach rozliczą się z fiskusem z ulgi na dziecko. Ulga rodzinna najczęściej jest przyznawana po połowie każdemu z rodziców, o ile oboje wychowują dziecko i utrzymują je. Jeśli rodzic nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, skorzysta z ulgi rodzinnej po połowie z drugim rodzicem. Możliwe jest też skorzystanie w 100 procentach z ulgi przez jednego z rodziców, zwłaszcza jeśli drugi nie ma do niej prawa z uwagi np. na rozliczanie się na druku PIT-36L dla podatku liniowego.

Ulga przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opieką nad:

  • Dziećmi małoletnimi, do ukończenia przez nie 18 roku życia,
  • Dziećmi bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Dziećmi do ukończenia 25 roku życia, o ile uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub dochody z papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Kryterium dochodowe

W przypadku małżeństw ulga rodzinna wykorzystywana może być we wspólnej deklaracji rocznej, natomiast w przypadku osób nie będących małżeństwem, każdy z rodziców korzysta z ulgi oddzielnie. Ulga prorodzinna przyznawana jest w wysokości:

  • 1112,04 zł na każde dziecko na rok, czyli po 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka, przy wychowywaniu jednego lub dwojga dzieci,
  • 1668,6 zł na rok, czyli po 139,05 zł na miesiąc, w przypadku trzeciego dziecka w rodzinie,
  • 2224,08 zł na czwarte i kolejne dzieci na rok, czyli po 185,34 zł na miesiąc.

Przy rozliczaniu ulgi na jedno dziecko rodzice muszą obecnie spełniać kryterium dochodowe. Oznacza to, że PIT  z ulgą na dziecko może zostać złożony, o ile każdy z rodziców nie przekroczy kwoty dochodu w wysokości 56 000 zł. na rok. W przypadku ulgi na dwoje lub większą liczbę dzieci - wysokość dochodu rocznego nie ma już żadnego znaczenia. Ulga przyznawana jest w powyżej wymienionej wysokości do podziału na dwoje rodziców. Fakt pozostawania poza związkiem małżeńskim powoduje w tym przypadku zmniejszenie limitu rocznego dochodu, bowiem dla małżeństw obowiązuje wspólny limit w wysokości 112 000 zł. Korzystają z niego również osoby rozliczające się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.