Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Roczny PIT właściciela firmy - PIT-36


Jako przedsiębiorca pozyskujesz przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest to źródło, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każda firma składa roczny PIT - również i twoja, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów podatkowych. Jeśli jesteś opodatkowany na zasadach właściwych dla skali podatkowej, złożysz w urzędzie skarbowym deklaracje PIT na druku PIT-36. Pomożemy ci sprawdzić, czy jest to odpowiedni formularz na twoje rozliczenie roczne i podpowiemy, jak go wypełnić poprawnie i wywiązać się tym samym ze zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

 

Czy na pewno PIT-36?

Deklaracja podatkowa PIT-36 z reguły przeznaczona jest dla sporej części przedsiębiorców. Także będziesz należał do takiej grupy, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, z progresywną stawką - 18 i 32 proc. podatku dochodowego.

PIT-36 wypełniają jednak tylko ci przedsiębiorcy, podobnie jak i inne grupy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody tylko bez pośrednictwa płatnika - samodzielnie i sami byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Było tak w i w twoim przypadku? Zatem powinieneś wypełnić druk PIT-36 w ramach rocznego rozliczenia podatkowego.

To samo zeznanie wypełnią także podatnicy pozyskujący dochody z tytułu:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów posiadających podobny charakter, o ile dochody te są opodatkowane skalą podatkową,
  • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych wyłącznie na ogólnych zasadach,
  • sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2007-2008,
  • pozyskiwania dochodów zagranicznych lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.

Rozliczenie na druku PIT-36

Jak wypełnić formularz PIT-36? Możesz posłużyć się papierowym drukiem podatkowym, podpisać go własnoręcznie, a następnie zanieść osobiście do urzędu skarbowego albo wysłać listem poleconym, nie zapominając o zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Możesz też posłużyć się elektronicznym drukiem podatkowym i złożyć PIT jako e-deklarację roczną. Nie musisz mieć przy tym certyfikowanego podpisu elektronicznego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Dokonasz tego, wpisując w odpowiednie pole formularza elektronicznego wartość swojego przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym.

Rozliczając PIT-36, za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uznajesz swój dochód, który powinien być różnicą pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Kwotę przychodu i kosztów jego uzyskania otrzymasz albo z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, albo z ksiąg rachunkowych prowadzonych w firmie.

Podatek należny fiskusowi w deklaracji PIT-36 wyliczysz zgodnie z zasadą:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek - w przypadku dochodu poniżej granicy I progu skali podatkowej, czyli 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej I progu skali podatkowej.

Przedsiębiorca przy rozliczaniu się z fiskusem na druku PIT-36 może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości zależnej od kwoty uzyskanego dochodu. Kwota zmniejszająca podatek wynosi przy tym:

  • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
  • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
  • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

PIT-36 powinien trafić do urzędu w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Możesz w nim skorzystać z ulg i preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym o osób fizycznych, m.in. złożyć PIT-36 z ulgą na dziecko, na rehabilitację czy na darowiznę. Jeśli masz małżonka, skorzystasz być może ze wspólnego rozliczenia podatkowego, na jednym druku PIT. Istnieje jeszcze jedna preferencja przeznaczona dla samotnych rodziców.