Remont mieszkania pod kątem osoby niepełnosprawnej - podlega pod ulgę rehabilitacyjną czy ulgę remontową?


Osoby niepełnosprawne mogą wymagać odpowiednich sprzętów i elementów w mieszkaniu, które pozwolą im na samodzielne wykonywanie codziennych czynności z tym związanych. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby generuje określone koszty, które mogą być w pewnych przypadkach rozliczone w ramach formularzy PITy osób niepełnosprawnych. Rozliczenie roczne Pit może ujmować bowiem takie koszty w ramach ulg podatkowych. Najczęściej stosowana jest wówczas ulga rehabilitacyjna, ale pojawiają się wątpliwości, czy nie można wykorzystać w tym samym przypadku innej ulgi na remont? Ulga remontowa jest jednak stosowana obecnie wyłącznie na zasadach praw nabytych, a ulga rehabilitacyjna pozostaje aktualna w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ulga remontowa dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni podobnie jak osoby pełnosprawne w Polsce, są podatnikami, którzy przy rozliczaniu się w ramach swoich druków PITy mają prawo do skorzystania z wielu ulg i preferencji podatkowych. Jedną z takich ulg jest dawna ulga remontowa, która pozwala na odliczenie kosztów wydatkowanych na remont mieszkania czy domu. Należy jednak powiedzieć jednocześnie, że ulga ta dotyczy tylko tych osób, które nabyły prawa do jej zastosowania w czasach, kiedy jeszcze obowiązywała ona w przepisach prawa podatkowego.

Ulga remontowa obowiązywała w przepisach ustawy o Pit w latach 2002-2005. Ulga remontowo-modernizacyjna, jak brzmiała jej pełna nazwa obowiązywała od 1 stycznia 2002 roku i zastąpiła tzw. dużą ulgę budowlaną. Obecnie w przepisach ustawy o PIT na próżno można szukać takiej ulgi, niemniej w rozliczeniach rocznych podatników można ją znaleźć, o ile podatnik nabył do niej prawo w okresie jej obowiązywania. Ulga remontowa pozwalała na odliczenie wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Można było w rzeczy samej odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż:

  • 3% ogólnego limitu, czyli 3% kwoty 189 tys. zł, jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – 5670 zł,
  • 2,5% ogólnego limitu, jeśli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych – 4725 zł.

Łączna suma ulgi remontowej z obu tytułów do odliczenia, nie mogła być wyższa od kwoty 5670 zł. Podatnik miał możliwość podwyższenia kwoty odliczenia podatkowego z tytułu ulgi na remont, jeśli dokonywał remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. Wówczas wysokość odliczeń podwyższało się o 0,5% ogólnego limitu, tj. o kwotę 945 zł.

Z ulgi remontowej skorzystają dziś podatnicy, którzy nabyli do niej prawo wcześniej i ponieśli wydatki na remont lokalu mieszkalnego, ujęte w wykazie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Dla zastosowania ulgi remontowej nie ma znaczenia niepełnosprawność podatnika i konieczność dostosowania z tego tytułu jego mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Konieczne jest, aby niepełnosprawny w latach 2002-2005 poniósł wydatki na remont w wysokości minimum 567 zł i nie mógł w zeznaniach za lata 2005-2013 dokonać odliczenia ulgi na remont.

Remont rozliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Większe szanse na rozliczenie wydatków na remont mieszkania pod kątem osoby niepełnosprawnej będą istniały, w przypadku zastosowania w rozliczeniu rocznym Pit ulgi rehabilitacyjnej. Ulga ta umożliwia odliczenie od dochodu wykazanego w rozliczeniach PITy osób niepełnosprawnych wydatków poniesionych na rehabilitację i inne cele związane z ułatwianiem i usprawnianiem życia osoby niepełnosprawnej. W katalogu ulgi rehabilitacyjnej jest między innymi wymieniony koszt związany z dostosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dlatego ulga rehabilitacyjna w takim przypadku jak najbardziej może zostać zastosowana.

Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym lub osobom mającym na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Niemniej, Pit osoby niepełnosprawnej musi być składany na drukach właściwych dla skali podatkowej, jeśli ma ujmować ulgę rehabilitacyjną. Można ją rozliczyć w drukach:

  • PIT-36, przeznaczonym dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37 , przeznaczonym dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika.

Z ulgi rehabilitacyjnej w formularzach PITy mogą skorzystać podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi posiadającym orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Ulga rehabilitacyjna zostanie zastosowana także w rozliczeniach rocznych osób pełniących funkcję opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeśli taka osoba z nimi zamieszkiwała.

Ulga na rehabilitację pozwala na odliczenie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe niepełnosprawnego, o ile są one związane stricte z:

  • adaptacją mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika,
  • wyposażeniem mieszkań i budynków mieszkalnych wyłącznie w rzeczy i sprzęty, które będą ułatwiały codzienne czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną.

Jeśli podatnik wykaże, że przeprowadzony w mieszkaniu remont zmierzał do adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z pewnych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością podatnika, będzie mógł skutecznie, zgodnie z prawem odliczyć wydatki na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej.