Przy których dochodach zagranicznych istnieje potencjalne zagrożenie podwójnym opodatkowaniem?


Uzyskiwanie przez polskiego rezydenta podatkowego dochodów zagranicznych rodzi ryzyko powstania zjawiska podwójnego opodatkowania, bowiem raz podatek naliczony może być poza granicami kraju, a drugi raz dochody zagraniczne mogą zostać opodatkowane podatkiem PIT w Polsce.

 

Rozliczenie z dochodów zagranicznych powinno zatem zawsze uwzględniać międzynarodowe ustalania dotyczące zasad unikania podwójnego opodatkowania dochodów, jakie może generować praca za granicą polskiego podatnika. Wypełniając rozliczenie roczne PIT polski podatnik powinien upewnić się, jak rozliczyć dochody zagraniczne i czy w ogóle będzie do tego zobowiązany na terenie Polski.

Rezydencja podatkowa

Kluczowe znaczenie dla określenia tego, czy praca za granicą generuje dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce będzie wskazanie, czy podatnik zarobkujący poza granicami Polski pozostaje polskim rezydentem podatkowym i ma nieograniczony obowiązek podatkowy w zakresie podatku PIT na terenie kraju. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli tzw. ośrodek interesów życiowych. Tak samo będzie w przypadku podatników przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli podatnik spełnia jedno z tych założeń, powinien z całości swoich przychodów rozliczyć się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Także rozliczenie dochodów zagranicznych musi ująć wówczas w ramach jednego wspólnego rozliczenia PIT.

Jeśli zaś mamy do czynienia z nierezydentem podatkowym, zarabiającym w Polsce, to jego zarobki uzyskiwane z terytorium Polski jedynie będą podlegały obowiązkowi podatkowemu w polskim Urzędzie Skarbowym.

Rozliczenie dochodów z zagranicy

Praca za granicą może więc po stronie polskiego podatnika wywoływać obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych w polskiej deklaracji podatkowej. Bez znaczenia jest tutaj to, jakie jest źródło zarobkowania polskiego podatnika i czy w kraju zarobkowania zapłacił on już podatek dochodowy. W takiej sytuacji rzeczywiście wystąpi zagrożenie podwójnym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można się go ustrzec posiłkując się umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska ma podpisane z wieloma krajami. W takich międzynarodowych umowach ustala się, jak powinno się opodatkowywać w kraju rezydencji dochody zagraniczne podatnika. Umowy międzynarodowe zawarte z krajem wykonywania czynności zarobkowych przez stronę polską wskazują szczegółowo, jak opodatkować dochody zagraniczne polskiego podatnika, aby uniknąć zjawiska podwójnego opodatkowania. W każdym przypadku, gdy rozliczamy dochody pochodzące z pracy za granicą powinniśmy sięgnąć po umowę międzynarodową i sprawdzić zasady rozliczania takich dochodów.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Umowy międzynarodowe zawarte ze stroną polską mają zapobiegać sytuacjom, w których mogłoby wystąpić dwukrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym tych samych przychodów, tj. w kraju zarobkowania oraz w kraju rezydencji.

Wśród metod unikania podwójnego opodatkowania wyróżnia się:

  • Metodę zwolnienia z progresją,
  • Metodę proporcjonalnego odliczenia.

Może się też zdarzyć, że umowa międzynarodowa będzie zakładała, że jakieś przychody w ogóle nie będą podlegały opodatkowaniu w jednym państwie.

Metoda zwolnienia z progresją umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów z pracy za granicą. Dochody zagraniczne mogą wpływać na stopień skali podatkowej, jaka znajduje zastosowanie do wynagrodzeń krajowych. Jeśli podatnik poza dochodami uzyskanymi za granicą nie miał w swoim kraju rezydencji podatkowej innych przychodów, nie musi nawet składać w Polsce deklaracji podatkowej. Jeśli jednak stosuje się zasadę proporcjonalnego odliczenia, nawet bez uzyskiwania dochodów w Polsce trzeba rozliczyć się z polskim fiskusem.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że należy odliczyć podatek zapłacony u źródła, w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie, nie więcej, niż wynosi podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu zagranicznego. Stąd też nazwa proporcjonalnego odliczenia. Taka metoda wykorzystywana jest nie tylko dla umów międzynarodowych na nią wskazujących, ale też i wtedy, gdy Polska z danym krajem w ogóle nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku, wypełniając rozliczenie z dochodów zagranicznych należy wypełnić formularz PIT-36 i złożyć go we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Jeśli w polskim zeznaniu podatkowym istnieje potrzeba wykazania dochodów zagranicznych, to należy kwoty podatku wyrażone w walutach obcych przeliczyć na złote stosując kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Należy zastosować kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Kurs ten można sprawdzić na stronach internetowych polskiego banku centralnego.