Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Preferencyjne rozliczenie roczne jako e-PIT


Przy wypełnianiu niektórych rozliczeń rocznych PIT mamy możliwość skorzystania z pewnych ulg. Preferencje podatkowe w PIT sprowadzają się do tego, że można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Taką deklarację PIT można złożyć również jako e-deklaracje. Jak złożyć wspólnie z małżonkiem PIT przez internet albo PIT online osoby samotnie wychowującej dziecko bądź dzieci?

 

Zeznanie e-PIT małżonków

Na pierwszej stronie formularza podatkowego - papierowego lub elektronicznego, podatnik może oznaczyć, że chce skorzystać z preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Taka opcja istnieje tylko w przypadku deklaracji przeznaczonych na rozliczenie roczne osób, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Preferencyjne rozliczenie małżonków można więc złożyć wyłącznie na drukach:

 • PIT-37, które jest przeznaczone na rozliczenie podatkowe osób, pozyskujących dochody za pośrednictwem płatnika w poprzednim roku podatkowym,
 • PIT-36, które jest przeznaczone na rozliczenie podatkowe osób, pozyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika w poprzednim roku podatkowym.

Warunkiem rozliczenia deklaracji podatkowej rocznej wspólnie z małżonkiem, niezależnie od tego, czy jest to PIT tradycyjny, papierowy czy elektroniczny, będzie spełnienie wymogów ustawowych. Wśród nich znalazły się wytyczne:

 • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy,
 • rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc. - wystarczy, aby każdy z małżonków miał choć jedno źródło dochodów opodatkowane w ten sposób,
 • posiadanie wspólności majątkowej małżeńskiej - oznacza to, że nie została zawarta przez małżonków rozdzielność majątkowa.
 • posiadanie statusu polskich rezydentów podatkowych, którzy są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie RP.

Na czym polega wspólne rozliczenie małżonków?

W deklaracji podatkowej, w której występuje wspólne rozliczenie małżonków, należy wykazać, a następnie zsumować ich przychody i odjąć od nich koszty uzyskania. W przypadku PIT przez internet po wpisaniu odpowiednich wartości np. z PIT-11 do deklaracji wspólnej program sam wyliczy podstawę opodatkowania i podatek należny fiskusowi.

Generalnie polega to na dodaniu do siebie dochodów żony i męża i podzieleniu ich na pół. Od wyniku tego działania zależy stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Wylicza się ją według zasady:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Małżonkowie wyliczają kwotę podatku i mnożą ją razy dwa, dla uzyskania sumy podatku należnego fiskusowi dla ich deklaracji podatkowej rocznej składanej na preferencyjnych zasadach.

E-deklaracja osoby samotnie wychowująca dziecko

Druga preferencja w rozliczeniach rocznych PIT może być dedykowana samotnym rodzicom.  Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, samotnym rodzicem jest matka lub ojciec dziecka, który wychowuje je samodzielnie, bez pomocy drugiego rodzica lub partnera życiowego. Taka osoba zaliczana jest jednocześnie do jednej z grup:

 • panna lub kawaler,
 • wdowiec lub wdówka,
 • rozwodnik lub rozwódka,
 • osoba w separacji (orzeczonej sądownie),
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim, ale w przypadku, gdy małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica powinno być:

 • niepełnoletnie,
 • świadczeniobiorcą zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej - bez względu na wiek,
 • uczniem lub studentem, w wieku do 25 lat, uczącym się nadal w szkołach wskazanych w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, o ile za dany rok podatkowy nie uzyskiwał dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Preferencyjne rozliczenie w formie e-deklaracji samotnego rodzica polega na tym, że w zeznaniu wykazuje się dochód rodzica opodatkowany według skali podatkowej oraz ewentualny dochód dziecka. Są one sumowane ze sobą, a podatek oblicza się od połowy tej kwoty. Następnie samotny rodzic opłaca go w podwójnej wysokości. Odpowiednie wartości w e-deklaracji podatkowej oblicza się automatycznie, w programie.