Prawo do urlopu w przypadku umowy zlecenia - obowiązek podatkowy PIT pracownika na wakacjach


Umowa zlecenie nie jest regulowana na mocy przepisów Kodeksu pracy, a Kodeksu cywilnego. Z racji tego, uprawnienia nadane pracownikom w prawie pracy nie znajdują zastosowania w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, do jakich zaliczana jest umowa zlecenie. Pracownicy pracujący na umowach zlecenie otrzymują od zleceniodawców wynagrodzenie, które z mocy prawa podatkowego podlega generalnie  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Obowiązek podatkowy wymaga od zleceniobiorców tego, aby ich Pity na odpowiednich drukach zostały złożone do Urzędu Skarbowego w terminie rozliczenia. Roczny PIT opłacany jest w przypadku umów zleceń najczęściej na podstawie formularza PIT-37, właściwego dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, które pozyskane zostały za pośrednictwem płatnika. Czy pracujący na umowie zleceniu mają jakiekolwiek szanse na urlop wypoczynkowy? Jak mają oni wywiązywać się z obowiązku podatkowego i płacić roczny PIT, jeśli przebywają na wakacjach?

Kodeks cywilny o umowie zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, z dnia 23 kwietnia 1964 r. O zleceniu mowa jest w dziale XXI kodeksu. Art. 734 stanowi, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.  Przy wykonywaniu zadań zleconych w ramach umowy zlecenie, jeśli umowa nie stanowi inaczej, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, odpowiadające wykonanej pracy lub zgodne z wcześniejszymi ustaleniami stron.

Urlop w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem”. Takiego prawa nie może on się zrzec. W pierwszym roku kalendarzowym pracy pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Po każdym następnym roku kalendarzowym z góry przysługuje pracownikowi prawo do:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresów zatrudnienia liczących się do stażu urlopowego, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Wlicza się do nich również okresy ostatniej nauki, według odpowiedniego przelicznika ustawowego.

Urlop z mocy prawa pracy obejmuje dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Kodeks pracy w kwestii urlopów wypoczynkowych odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie:

  • Umów o pracę na czas określony lub nieokreślony,
  • Umów na okres próbny,
  • Umów na zastępstwo,
  • Umów na czas wykonywania określonej pracy.

Czy zatem w świetle zaprezentowanych przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy, pracownik pracujący na podstawie umowy zlecenie ma jakiekolwiek prawo bądź możliwość pójścia na urlop wypoczynkowy?

Urlop na zleceniu

Umowa zlecenie pomimo faktu, że jest podstawą w wielu przypadkach do zawiązania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą stosunku pracy, nie może być traktowana na równi z umową o pracę. Umowa zlecenie daje większą swobodę pracy, bowiem zleceniobiorca zobowiązuje się wyłącznie do wykonywania kreślonych czynności lub do osiągnięcia określonego celu na rzecz zleceniobiorcy. W umowie tej nie ma wskazanego miejsca lub czasu pracy pracownika.

Z mocy obowiązującego prawa, pracownik nie ma uprawnień do urlopów wypoczynkowych, określonych w Kodeksie pracy. Niemniej jednak w zawieranej umowie zleceniu strony umowy mogą przewidzieć kilkudniowe płatne przerwy w wykonywaniu zlecenia, które będą postrzegane jak urlop wypoczynkowy tożsamy z urlopem w ramach umowy o pracę.

Rozliczenia podatkowe zleceniobiorców

Umowa zlecenie jest jednym z  tytułów, z których pracownicy mogą osiągać przychody podlegające opodatkowaniu.  Jakie Pity i jaki podatek roczny PIT obowiązują w przypadku umów zlecenie? Uzyskane z tytułu umów zlecenie kwoty wynagrodzenia należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o ile dochody te zostały uzyskane od:

  • Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Pracownik wykonujący umowę zlecenie rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie uzyskanej informacji PIT-11 wystawianej przez zleceniodawcę, podobnie jak w przypadku pracowników etatowych. Zleceniodawcy wystawiają informację podatkową PIT-11 najpóźniej do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

Pity na formularzach PIT-11 pozyskane przez zleceniobiorców zawierają informacje dotyczące wysokości osiągniętego przychodu w danym roku podatkowym, poniesionych kosztach, uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. W PIT-11 znajdą się informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne, które odlicza się od dochodu, oraz o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszających podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy zleceniobiorcy wypełniają tylko w przypadku realnie odnoszonych przychodów z umów zlecenie, czyli tylko wówczas, gdy rzeczywiście mają zawartą taką umowę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik na umowie zleceniu pracuje czy też przebywa na wakacjach.

Zleceniobiorca roczny podatek PIT opłaca na podstawie wypełnionego formularza zeznania podatkowego PIT-37. Taki druk umożliwia wspólne rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto, PIT-37 pozwala na zastosowanie licznych ulg i odliczeń podatkowych. W PIT-37 zleceniobiorca powinien wykazać wszystkie otrzymane wartości wynagrodzenia w ramach umów zlecenie lub umów o pracę.

Jeśli umowa zlecenie opiewała na kwotę niższą niż 200 zł, wówczas podatnik-zleceniobiorca nie będzie rozliczał się z niej z fiskusem, bowiem takie umowy są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 18%, pobieranym przez płatnika.