Potrącenie podatku u źródła (w innym państwie) a koszty uzyskania przychodów


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów potrącenia podatku u źródła w innym państwie, na zasadzie odwrotności. Jednocześnie, kosztem uzyskania przychodów w myśl tej samej ustawy nie będą koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

 

Opodatkowanie podatkiem PIT stwarza możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeśli istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem czy zachowaniem jego źródła.

Obowiązek podatkowy

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zasięgiem dochody lub przychody wszystkich osób fizycznych mających swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek PIT jest w takim przypadku płacony od całości dochodów osoby fizycznej, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodu. Mówi o tym nieograniczony obowiązek podatkowy. Deklaracje podatkowe rezydentów podatkowych w Polsce muszą być składane zgodnie z ustalonymi terminami do właściwych Urzędów Skarbowych. Niedopełnienie tego obowiązku naraża podatnika na konsekwencje prawno-skarbowe.

Jeśli polski podatnik osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów zajmujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Łączną deklarację podatkową składa się wówczas jedynie w polskim Urzędzie Skarbowym.

Podatek dochodowy podatnik płaci w takim przypadku od sumy dochodów uzyskanych w państwie obcym i w Rzeczypospolitej Polskiej. Od łącznej kwoty dochodów podatnik ma prawo potrącenia kwoty równej podatkowi dochodowemu, jaki opłacił on już u źródła, w innym państwie. Potrącenie podatku nie może być wyższe niż ta część podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zarobkowanie wyłącznie za granicą

Polski podatnik może uzyskiwać dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się za granicą. Jeśli nie są one zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody te są osiągane, strona polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostaną opodatkowane na deklaracji składanej w krajowym Urzędzie Skarbowym.

Tryb rozliczania podatku dochodowego od dochodów zagranicznych

Jeśli podatnik zapłacił podatek dochodowy u źródła, w obcym państwie, a ma obowiązek rozliczenia podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas dolicza on dochód zza granicy do dochodów uzyskanych w Polsce i wylicza od nich łącznie podatek dochodowy. Później ma możliwość odliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego u źródła w innym państwie. W celu ustalenia proporcjonalnej części możliwego odliczenia podatkowego, należy kwotę podatku obliczonego od łącznych dochodów ze źródeł położonych w Polsce i za granicą, pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Następnie, podatek obliczony od całości dochodu uzyskanego ze wszystkich źródeł przychodu, niezależnie od ich miejsca położenia, należy pomniejszyć o potrącenie podatku dochodowego zapłaconego za granicą, jeśli limit odliczenia jest równy lub wyższy od podatku zapłaconego za granicą, w przeciwnym wypadku należy odliczyć kwotę limitu ustalonego w powyższy sposób.

Taka praktyka potrącenia podatku zapłaconego u źródła w innym państwie ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów położonych za granicą.

Deklaracja podatkowa podatnika dokonującego potrącenia podatku u źródła powinna wykazywać dochód uzyskany za granicą i podatek zapłacony u źródła. W tym celu do głównego rozliczenia podatkowego na odpowiednim formularzu podatkowym podatnik dołącza formularz PIT/ZG.

Potrącenie podatku a koszty uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Poniesienie wydatku musi mieć bezdyskusyjny wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, aby można było go zaliczyć do kosztów podatkowych. W prowadzeniu działalności gospodarczej kosztem podatkowym mogą być wszystkie celowe, racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik przed organem podatkowym musi wykazać, że dany wydatek spełnia ustawowe kryterium celowości i uznania go za koszt uzyskania przychodów.

Art. 23 ust 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że kosztem uzyskania przychodów nie są koszty opłacenia:

  • podatku dochodowego,
  • podatku od spadków i darowizn.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatek dochodowy opłacony jest w kraju, czy poza jego granicami. Nie można zatem zaliczyć podatku zapłaconego u źródła w innym państwie do kosztów uzyskania przychodów, które pomniejszają podstawę opodatkowania w danej deklaracji podatkowej podatnika.