Porady PIT dla rodziców - rozliczenie roczne z ulgą na dzieci


Wśród wielu ulg podatkowych, z jakich podatnicy w Polsce mogą korzystać przy okazji wypełniania swoich rocznych rozliczeń podatkowych PIT, na szczególną uwagę zasługuje ulga prorodzinna. Taka ulga na dziecko jest stosowana przez rodziców, osoby samotnie wychowujące dziecko lub rodziny zastępcze czy rodziców adopcyjnych. Generalnie takie grupy podatników mogą składać swoje rozliczenie roczne z ulgą na dzieci w pełni skutecznie. Na jakich zasadach stosuje się ulgę na dzieci i jakie ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

Kto jest uprawniony do ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna zasadniczo stosowana jest w rozliczeniach rocznych PIT osób mających na swoim utrzymaniu dziecko lub dzieci. Osoby takie muszą jednak spełniać określone w ustawie o PIT warunki, aby rzeczywiście móc skorzystać z takiej preferencji w opodatkowaniu swoich dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do ulgi na dziecko mają prawo nie tylko rodzice biologiczni dziecka. Z resztą, nie w każdym przypadku bez wyjątku będą oni mogli z tego prawa rzeczywiście skorzystać. Jeśli nie mają praw rodzicielskich do dziecka, ulga automatycznie zostanie im odebrana. Zgodnie z istniejącym stanem prawnym, rozliczenie roczne z ulgą na dzieci zostanie złożone przez podatnika poprawnie i jak najbardziej skutecznie, jeśli będzie on choć przez jeden dzień w ciągu całego, poprzedniego roku podatkowego, pełnić w stosunku do dziecka:

  • władzę rodzicielską,
  • funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,
  • opiekę poprzez rodzinę zastępczą, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Nie na wszystkie dzieci bez wyjątku ulga prorodzinna zostanie przyznana. Dzieci zdrowe, pełnoletnie, nawet jeśli zamieszkują z rodzicem czy z rodzicami, nie będą stanowiły podstawy do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulgi na dziecko. Aby móc złożyć zestawienia podatkowe pity z ulgą prorodzinną podatnicy muszą sprawować władzę rodzicielską, czy też opiekę nad dzieckiem:

  • małoletnim, do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia,
  • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Warunkiem dla poprawnego zastosowania w deklaracji podatkowej rocznej ulgi prorodzinnej jest to, aby podatnik lub podatnicy rozliczali się z fiskusem na podstawie metody opierającej się o skalę podatkową. Oznacza to, że rozliczenie roczne z ulga na dzieci może zostać złożone skutecznie i poprawnie tylko wtedy, gdy podatnicy posługują się drukami PIT-37 lub PIT-36.

Ile wynosi ulga?

Warto podkreślić, że w rozliczeniach za rok 2013 i kolejne, podatnicy chcący zastosować ulgę na jedno dziecko w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym muszą oprócz powyżej wspomnianych warunków spełnić jeszcze kryterium dochodowe. Jeśli rozliczają się wspólnie, na jednym druku podatkowym, ich dochód łączny nie może przekroczyć kwoty 112 000 zł. Z kolei, dla osób rozliczających się oddzielnie, ale nieposiadających statusu samotnego rodzica, kryterium dochodowe wynosi 56 tys. zł. Taki sam limit dochodu dla zastosowania ulgi na jedno dziecko jak dla małżeństw obowiązuje w odniesieniu do osób samotnie wychowujących dziecko.

Ulga na dziecko rozliczana jest w odmiennej wysokości, w zależności od liczby dzieci w rodzinie, na które przysługuje taka preferencja podatkowa. Odpowiednio będzie to kwota:

  • 1112,04 zł na dziecko na rok, czyli po 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka – przy wychowywaniu jednego lub dwójki dzieci,
  • 1668,60 zł na trzecie dziecko w rodzinie, czyli po 139,05 zł za każdy miesiąc,
  • 2224,08 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie, czyli po 185,34 zł za każdy miesiąc.