Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Poniesienie ofiary na posługi kościelne związane z pogrzebem a obowiązki podatkowe w rozliczeniu rocznym


Śmierć bliskiej osoby, to zawsze traumatyczne przeżycie dla rodziny i przyjaciół. Najbliżsi muszą się zwykle zająć organizacją pogrzebu zmarłego, co pociąga za sobą pewne koszty. W bólu po stracie bliskiej osoby często nie myśli się o podatkach i kosztach pogrzebowych, a mimo wszystko powinno się zwrócić na nie uwagę.

 

Koszty pogrzebu są bardzo wysokie, zwłaszcza jak na kieszeń przeciętnego obywatela. Warto wiedzieć, że koszty pogrzebu, łącznie z ofiarą na posługi kościelne związane z pogrzebem, można odliczyć od podatku. Deklaracja Pit nie jest jednak podstawą dla dokonania takiego odliczenia. Rozliczenie roczne nie będzie ujmowało kosztów pogrzebowych, ale zostaną one odliczone od podatku od spadków i darowizn, jaki muszą opłacić spadkobiercy.

Podstawowe zasady ujmowania kosztów pogrzebu w kosztach podatkowych

Koszty pogrzebu, w tym koszty zorganizowania uroczystości kościelnej, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, stanowiącą w podatku od spadków i darowizn czystą wartość nabytych praw majątkowych i rzeczy. Odliczenie to nie będzie mogło zostać jednak zrealizowane, jeśli koszty pogrzebu spadkodawcy zostały pokryte bezpośrednio z pozostawionego przez niego majątku, albo zostały zwrócone spadkobiercy bądź spadkobiercom w innej formie.

Podatek od spadków i darowizn

Pozostawiony po zmarłej osobie spadek przekazywany jest na rzecz spadkobierców, zwykle najbliższej rodziny. Spadkobiercy zobowiązani są do opłacenia podatku od spadków, chyba że korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w polskim prawie podatkowym. Wówczas ich rozliczenie roczne nie będzie uwzględniało kwoty spadku i podatku od spadku. Zwolnienie podatkowe przysługuje dla osób najbliższych spadkodawcy, zaliczanych do tzw. I grupy podatkowej.

Jeśli jednak podatek od spadków jest należny fiskusowi, wówczas podstawą jego naliczenia jest czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, wyliczana jako wartość rzeczy i praw majątkowych po odjęciu długów i ciężarów aktualnych w dniu nabycia. W ustalaniu czystej wartości spadku uwzględnia się również ceny rynkowe rzeczy i praw majątkowych z dnia  powstania obowiązku podatkowego.

Zmniejszenie podatku od spadku

Podatek od spadków i darowizn ulega zmniejszeniu, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, tj. wartości spadku, kwot wynikających z długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe po spadkodawcy. Wśród nich wymienia się:

  • Koszty ostatniej choroby i leczenia,
  • Koszty pogrzebu spadkodawcy,
  • Obciążenie nieruchomości hipoteką,
  • Długi związane ze spółdzielczymi prawami do lokalu,
  • Zastaw sądowy.

Do długów i ciężarów spadku, podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania, wlicza się dodatkowo:

  • Koszty postępowania spadkowego,
  • Wynagrodzenie pobierane przez wykonawcę testamentu,
  • Obowiązki wykonania zapisów i poleceń, jakie spadkodawca umieścił w swoim testamencie,
  • Obowiązkowe wypłaty z tytułu zachowku dla uprawnionych do niego członków rodziny,
  • Obowiązkowe inne wypłaty wynikające z kodeksu cywilnego.

W ustawie o podatku od spadków i darowizn nie ujmuje się wszystkich możliwych kosztów, o jakie ulega pomniejszeniu podstawa opodatkowania przy wyliczaniu podatku od spadku. Oznacza to, że katalog tych kosztów jest otwarty i dopuszczalne jest ujęcie w ramach owych kosztów wszystkich wydatków, jakie wiążą się z nabyciem spadku. Między innymi, są to koszty ofiary za posługi kościelne związane z pogrzebem. Aby podatnicy będący spadkobiercami zobowiązanymi do zapłaty podatku od spadku, mogli odliczyć owe koszty od podstawy opodatkowania, muszą je udokumentować. Odliczeniu podlegają wszystkie koszty związane z pogrzebem spadkodawcy, w tym tzw. koszty odpowiadające zwyczajom przyjętym w danym środowisku, o ile nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ani zwrócone spadkobiercom w innej formie.

Dokumentacja kosztów jest niezbędna do poparcia zasadności zastosowania ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu tychże wydatków od podatku. Na żądanie fiskusa albo w toku kontroli podatkowej podatnik pomniejszający podatek o koszty związane z pogrzebem spadkodawcy, musi przedstawić stosowne dokumenty. Mogą to być rachunki z tytułu postawienia nagrobka, organizacji pogrzebu przez firmę pogrzebową itp.

Podstawa prawna

Dla rozliczania kosztów pogrzebu i odliczania ich od podstawy opodatkowania dla podatku od spadków, kluczowe znaczenie ma nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.