Pojęcie minimalnego podatku dochodowego


Podatek dochodowy jest płacony obecnie od wszelkiego typu przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku zależy od obranej metody opodatkowania podatkiem PIT lub CIT. Ministerstwo finansów chce natomiast w najbliższej przyszłości wprowadzić całkiem nowy podatek, w postaci tzw. minimalnego podatku dochodowego. Miałyby być nim objęte nieruchomości komercyjne. W jaki sposób ma funkcjonować ten nowy podatek?

 

Całkiem nowa danina

Minimalny podatek dochodowy, którego wprowadzenie w Polsce planuje Ministerstwo finansów, miałby dotyczyć wartości niektórych nieruchomości komercyjnych. Stawka podatku ma być nieznacznie niższa niż dotychczasowe propozycje resortu i ma odnosić się wyłącznie do nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł.

Zgodnie z przedstawionymi planami, minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnej miałby wejść w życie już z początkiem przyszłego, 2018 roku.

Przedmiot opodatkowania

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych określonego typu miałby być nakładany na niektóre budynki, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł, takie jak:

  • biurowce,
  • centra handlowe,
  • domy towarowe,
  • budynki handlowo-usługowe.

Spod opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym będą wyłączone budynki wykorzystywane na potrzeby własne podatników, np. budynki stanowiące siedzibę firm i organizacji. Nie będą opodatkowane budynki urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynki sądów i parlamentów.

Stawka nowego podatku

Z nowelizacji ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych) wynika, że stawka minimalnego podatku dochodowego ma wynosić 0,035 proc. w skali miesiąca. W pierwotnych planach Ministerstwa Finansów stawka ta została określona na 0,042 proc. w skali miesiąca. Podatek będzie naliczany wyłącznie od nadwyżki wartości nieruchomości powyżej 10 mln zł.

Kwota płaconego minimalnego podatku dochodowego ma podlegać odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy, dlatego podatnik realnie będzie ją opłacał dopiero wtedy, gdy nie osiągnie dochodu do opodatkowania z innych tytułów. Podatek ma być płatny co miesiąc.

Podatnicy nowego podatku

Z projektu zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów dotyczącego minimalnego podatku dochodowego wynika, że mają być nim objęci podatnicy posiadający środki trwałe, których wartość początkowa przekraczać będzie 10 mln zł. Nowa należność publicznoprawna obejmie więc wyłącznie dużych podatników, którzy prowadzą działalność na szeroką skalę. Wartości początkowe środków trwałych nie będą podlegały sumowaniu u podatników. W efekcie minimalnego podatku dochodowego nie będzie płacił nawet ten podatnik, który posiada kilka nieruchomości, ale każda ma wartość początkowa poniżej kwoty 10 mln zł. Podatku nie będą także uiszczać podatnicy, którzy posiadają wskazane środki trwałe (budynki), których wartość początkowa nie przekracza powyższej kwoty 10 mln zł.

Głównym celem, jaki chce osiągnąć polskie Ministerstwo Finansów poprzez wprowadzenie nowej daniny - minimalnego podatku dochodowego od znacznej wartości nieruchomości komercyjnych, jest zapobieżenie zjawisku unikania opodatkowania przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Bywa, że podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują je, ale w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Naraża to skarb państwa na szkodę. Ministerstwo Finansów szacuje, że zyskują oni rok rocznie średnio po 5 proc. od kwoty zaangażowanego kapitału. Jeśli kwota ta byłaby deklarowana jako dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym, to zakładając 19-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, przyniosłoby to rocznie do budżetu państwa 1 proc. od zaangażowanego kapitału. Resort finansów chciałby pobierać rocznie mniej niż połowę tej kwoty w formie minimalnego podatku dochodowego.