Podobno spada bezrobocie - czy więc w Polsce przyrasta podatników PIT?


Jednym z największych, negatywnych skutków kryzysu gospodarczego w Polsce jest wzrost bezrobocia. Już jakiś czas tempu przekroczyło ono swobodnie poziom 13%. Od czerwca 2014 roku stopa bezrobocia zaczęła spadać. W sierpniu 2014 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia zmalała z poziomu 13,1% do 13%.

 

Danych tych nie potwierdził dotychczas Główny Urząd Statystyczny, ale wydają się one prawdopodobne. Można więc ostrożnie stwierdzić, że bezrobocie w Polsce maleje. Czy zatem wynika z tego, że zwiększa się liczba osób składających swoje rozliczenia roczne Pity w Urzędzie Skarbowym? Niekoniecznie, bowiem podatnicy PIT to nie tylko osoby wykonujące pracę czy prowadzące działalność gospodarczą, ale również i te, które czerpią dochody z innych źródeł opodatkowanych w Polsce. Mogą oni jednocześnie być zarejestrowani w Urzędach Pracy jako bezrobotni.

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 czerwca 1991 roku wskazuje, kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy PIT to osoby fizyczne, które uzyskują dochody lub przychody na terytorium Polski ze źródeł podlegających opodatkowania. Art. 3 ust. 2b wspominanej ustawy określa, że za przychody lub dochody te uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Podatnicy PIT to więc nie tylko osoby wykonujące pracę zawodową, ale też np. wynajmujący mieszkanie i uzyskujący z tego tytułu dochód. Spadek bezrobocia w świetle tego nie musi iść w parze ze wzrostem liczby podatników PIT.

Dane dotyczące liczby bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu podało, że na koniec sierpnia w Powiatowych Urzędach Pracy w Polsce zarejestrowanych było 2,85 mln osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia zaś wyniosła 13%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w ubiegłym miesiącu. W ciągu jednego miesiąca liczba bezrobotnych w Polsce zmniejszyła się o około 8,4 tys. osób. Co stało się z nim? Część osób znalazło zatrudnienie, inni postanowili rozpocząć własną działalność gospodarczą, a jeszcze inni wyjechali z kraju, aby znaleźć zatrudnienie na emigracji. Właśnie ten ostatni powód wskazuje, że spadek bezrobocia wcale nie musi powodować, że będzie więcej podatników pit w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenia roczne Pity mogą być wręcz składane w Urzędach Skarbowych w mniejszej liczbie niż dotychczas.

Główny Urząd Statystyczny podał natomiast, że w lipcu 2014 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,1, podczas gdy w czerwcu 2014 roku wynosiła 13,2%. Jeszcze wyższe bezrobocie obserwowaliśmy w maju tego roku – 13,5%. Można więc powiedzieć, że zaznacza się pewna tendencja spadku bezrobocia. Eksperci studzą jednak pozytywne nastroje Polaków mówiąc, że okres jesienny na ogół jest czasem, w którym rośnie liczba bezrobotnych. Tak bynajmniej było w ubiegłych latach.

W czerwcu tego roku zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy w Polsce było 2,109 mln, a w lipcu – 2,093 mln. Zwiększyła się za to liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych – z 177,7 tys. osób w czerwcu, do 236,3 w lipcu.

Emigracja zarobkowa

Generalnie, im mniejsze bezrobocie, tym można wnosić, że więcej osób pracuje zawodowo – wykonuje pracę na etacie, podejmuje działalność osobistą lub działalność gospodarczą. Zarobkując, staje się podatnikami podatku dochodowego. Jeśli taka prawidłowość zawsze by zachodziła, to spadek bezrobocia powodowałby każdorazowo, że zwiększałaby się liczba podatników PIT. Niestety, ubytek bezrobotnych z Urzędów Pracy może też wynikać z ich wyjazdów za granicę. Wielu młodych ludzi, którzy nie mają szansy na znalezienie zatrudnienia w Polsce, wybiera emigrację za chlebem, jako swoją drogę życiową. Dzięki przeprowadzce do innego kraju osoby te mogą znaleźć zatrudnienie i godnie żyć. W Polsce poziom bezrobocia wśród osób młodych jest znacznie wyższy, niż stopa bezrobocia rejestrowanego. Młodzi, którzy mają dobre wykształcenie i znają języki obce, często podejmują decyzję o wyjeździe na stałe poza granice kraju. Wyrejestrowują się z Urzędów pracy lub nigdy nie rejestrują się jako osoby bezrobotne i wyjeżdżają za chlebem. W ten sposób liczba podatników podatku dochodowego w Polsce bynajmniej nie ulega zwiększeniu.