Podatki polskich przedsiębiorców: czy to prawda, że fiskus krzywo patrzy na f-ry korygujące?


Faktury korygujące są legalnym sposobem na poprawianie błędów w fakturach pierwotnych. Polski przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT może się nimi posłużyć. Niemniej takie faktury powodują pewne problemy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Czy to może być powodem, dla którego fiskus nieprzychylnie podchodzi do kwestii korygowania faktur? Czy rzeczywiście taki problem w ogóle się pojawia i którykolwiek z podatników go odczuwa?

 

Czym jest faktura korygująca?

Kwestie wykorzystywania w praktyce faktur korygujących podejmuje art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, znowelizowanej w 2016 roku. Faktury korygujące podatnik sprzedający towary lub świadczący usługi może wystawić w momencie, gdy:

 • udzielił obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielił opustu lub obniżek cen,
 • dokonał zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonał zwrotu nabywcy całości lub części uiszczonej zapłaty z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług,
 • podwyższył cenę lub stwierdził pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Podatnik - przedsiębiorca, dokonujący sprzedaży produktów i usług, zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej zawsze wtedy, gdy nastąpi zmiana wysokości należności wykazanej na pierwotnej fakturze. W błędach mniejszej rangi, np. w przypadku błędu w adresie nabywcy, można wystawić prostą notę korygującą zamiast faktury korygującej, ale sprzedawca powinien ją przedstawić nabywcy do zaakceptowania.

Jak wygląda faktura korygująca?

Przepisy ustawy o VAT jasno wskazują, jakie elementy powinna zawierać każda faktura korygująca. Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT powinna ona zawierać:

 • nazwę „Faktura korygująca” bądź „Korekta”,
 • numer kolejny,
 • datę wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej, w tym nazwę towaru lub usługi objęte korektą,
 • przyczyny korekty,
 • w przypadku, gdy korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • prawidłową treść korygowanych pozycji - we wszelkich innych przypadkach niż wskazane powyżej.

Dodatkowo art. 106j ust. 3 ustawy o VAT opisuje, że w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać także wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka oraz nazwy towarów lub usług objętych korektą, choć nie jest to absolutną koniecznością.

Korekta zmniejszająca i zwiększająca zobowiązanie podatkowe

Problemem dla fiskusa może być fakt, że w wyniku wystawienia faktury korygującej może zmienić się wartość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT. Jeśli podatnik w wyniku korekty obniża podstawę opodatkowania w stosunku do wcześniejszej podstawy, płaci urzędowi skarbowemu mniejszy podatek. Musi jednak uzyskać od nabywcy towarów lub usług potwierdzenie dokonania korekty i jej zaakceptowania.

Z kolei w przypadku korekty zwiększającej zobowiązanie podatkowe, to przepisy VAT nie mówią jednoznacznie o tym, co zrobić w takiej sytuacji. Niekoniecznie będzie trzeba uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług.

Podatnik powinien wiedzieć, kiedy ująć fakturę korygującą w swojej dokumentacji księgowej. Jeśli faktura korygująca wynika ze zdarzeń istniejących w chwili wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona być rozliczona w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. W przypadku, gdy korekta dotyczy zdarzeń przyszłych, faktura korygująca ujmowana jest w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniały przesłanki do wystawienia faktury korygującej.