Podatek od nieruchomości - chcę wynająć budynek gospodarczy, jakie rozliczenie Pit?


Przy wynajmowaniu budynku gospodarczego jego właściciel niewątpliwie osiąga przychód od najemcy. W jaki sposób wynajem powinien być zatem opodatkowany w rozliczeniu podatkowym podatnika? Jakie rozliczenie Pit powinno zostać złożone w Urzędzie Skarbowym -  jaką formę opodatkowania przychodów bądź dochodów można zastosować dla wynajmowania budynku gospodarczego?

 

Przychody z wynajmu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa w art. 10 ust. 1, że wyodrębnionym źródłem przychodów są m.in.:

  • Najem,
  • Podnajem,
  • Dzierżawa,
  • Poddzierżawa,
  • Umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychody z najmu budynku gospodarczego podatnik może potraktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów podatnika, w zależności od tego, czy wynajmującym jest osoba fizyczna, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Budynek gospodarczy w rękach przedsiębiorcy

Można wnosić, że budynek gospodarczy z reguły będzie związany z prowadzoną działalnością. Jeśli zachodzi taka okoliczność, to przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu jego wynajmowania, powinny zostać zakwalifikowane do przychodów uzyskiwanych wyłącznie z działalności gospodarczej, a nie z najmu prywatnego. W takim przypadku, przychody bądź dochody pozyskiwane z wynajmowania budynku gospodarczego będą mogły być opodatkowane:

●     Podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej,

●     Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca chcący wynająć budynek gospodarczy, związany z prowadzoną przez niego działalnością, będzie zobowiązany powiadomić fiskusa o wybranej formie opodatkowania dochodów lub przychodów. Aby tego dokonać, będzie on musiał złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania, bowiem w przeciwnym wypadku wynajem i dochody pochodzące z niego automatycznie zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, według stawki 18 i 32%.

Jeśli przedsiębiorca wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczenia z fiskusem za wynajem budynku gospodarczego, będzie opłacał za przychody z wynajmu podatek w wysokości 8,5%. Rozliczenie Pit w takiej sytuacji powinno zostać sporządzone przez podatnika na druku PIT-28, przewidzianym dla rozliczania przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Podatek od nieruchomości

Oprócz podatku dochodowego z tytułu czerpania korzyści finansowych z wynajmu budynku gospodarczego, jego właściciel będzie musiał zapłacić dodatkowo podatek od nieruchomości. Wynika to z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Budynki gospodarcze i ich części to tylko jedne z obiektów, podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Taki podatek uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z wymienionych w ustawie źródeł.