Podarowałam mieszkanie córce - czy córka zapłaci podatek pit?


W obszarze darowizn istnieją jednak pewne zwolnienia, głównie dla najbliższej rodziny – takie zwolnienie może wystąpić nawet przy darowiznach o dużej wartości. Zastanówmy się zatem, jaki podatek pit i czy w ogóle – powinna opłacić córka, która  otrzymała od matki mieszkanie, właśnie w formie darowizny…

 

Warunki opłacania podatku od darowizny

Zasadniczo, obowiązek opłacania takiego podatku mają osoby fizyczne, które otrzymały darowiznę, której wartość jest wyższa od obowiązującej w danym roku kwoty wolnej od podatku. W 2014 roku, w stosunku do rozliczeń za 2012 rok, kwoty wolne od podatku wynoszą:

 • 9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
 • 7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej,
 • 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Pierwsza grupa podatkowa obejmuje:

 • małżonka,
 • wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • pasierba,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • rodzeństwo,
 • teściów,
 • zięcia,
 • synową.

Do II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków rodzeństwa, małżonków innych zstępnych. Z kolei III grupa podatkowa obejmuje wszystkich innych nabywców darowizny.

Deklaracje PITy muszą uwzględniać kwotę darowizny i podatek od darowizny, uiszczony na rzecz fiskusa. Podatek pit w takiej sytuacji wyliczany jest według stawki 19%. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Jeśli zaś przedmiot darowizny jest przekazywany bez pośrednictwa notariusza, wówczas z obowiązkiem podatkowym będziemy mieli do czynienia w momencie spełnienia przyrzeczonego w umowie świadczenia.

Zwolnienie od podatku

Darowizna dokonana w ramach najbliższej rodziny może korzystać ze zwolnienia od podatku od darowizny.

Jeżeli darowizna przekazywana jest najbliższej rodzinie, czyli jednej z osób zaliczanych do I grupy podatkowej, to obdarowany ma prawo do skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku pit. Nie zapłaci więc podatku od darowizny córka, która uzyskała mieszkanie w formie darowizny od swojej matki, ponieważ w świetle prawa podatkowego – jest ona najbliższą rodziną darczyńcy.

Zwolnienie od podatku od darowizny wymagać będzie jednak od córki zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia mieszkania w formie darowizny – tego faktu do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu podatnik otrzymujący mieszkanie wypełnia formularz SD-Z2. Zgłoszenia tego nie trzeba dokonywać, jeśli nabycie majątku w formie darowizny nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Takiego zgłoszenia bowiem dokonuje bezpośrednio notariusz sporządzający akt.

Aby zwolnienie od podatku pit znalazło zastosowanie w przypadku córki, której matka podarowała mieszkanie, ów lokal nie może mieć więcej niż 110 m2 powierzchni mieszkalnej. Jeśli mieszkanie ma większy metraż, wówczas córka zapłaci podatek wyliczony od proporcjonalnej wartości metrażu ponad przekroczony limit.

Kolejnym warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego jest to, aby obdarowana mieszkaniem córka posiadała obywatelstwo Polski lub innego kraju Unii Europejskiej bądź EFTA i miała miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce. Nie może ona jednocześnie:

 • być właścicielem innego budynku ani lokalu mieszkalnego - chyba że przekaże je zstępnym (dzieciom) lub Skarbowi Państwa w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego,
 • dysponować żadnym spółdzielczym lub własnościowym prawem do mieszkania, chyba że przekaże je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni – w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego.
 • być najemcą lokalu lub budynku, chyba że wypowie umowę w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego.

Ulgę córka zachowa, jeśli będzie mieszkała w otrzymanym mieszkaniu i miała w nim swój adres stałego zameldowania. Utrata ulgi nastąpi, jeśli córka sprzeda darowane mieszkanie przed upływem 5 lat od daty darowizny.

Podstawa prawna

Dla wskazania przepisów dotyczących zwolnienia podatkowego w przypadku spadku i darowizny, należy sięgnąć po:

 • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
 • ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276).