Plusy i minusy podatku liniowego


Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania działalności. Mogą takiego wyboru dokonać przy rejestrowaniu firmy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli są to spółki, albo też w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jedną z możliwości wyboru metody opodatkowania jest podatek liniowy. Liniowcy opodatkowani są jedną stawką podatkową, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. PITy liniowców są składane zaś w Urzędzie Skarbowym na formularzu PIT-36L. Jakie plusy i minusy związane są z opodatkowaniem dochodów firmowych za pośrednictwem podatku liniowego?

Informacje podstawowe o podatku liniowym

Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery różne formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym,
  • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

W przypadku podatku liniowego stosowana jest jedna i taka sama stawka podatkowa w wysokości 19% podstawy opodatkowania, którą jest dochód przedsiębiorcy. Dochód jest różnicą pomiędzy przychodem podatnika, a kosztem jego uzyskania. Podatek liniowy opłacany jest w jednolitej stawce i jest to niewątpliwie jego zaletą. Bez względu na to, jak wysokie będą dochody przedsiębiorcy, zawsze odda on fiskusowi jedynie 19% swojego dochodu, zamiast np. 32%, jak mamy w drugim progu skali podatkowej.

Bez wątpienia podatek liniowy będzie opłacalną formą opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy przedsiębiorca osiąga wysokie dochody ze swojej działalności, które zobowiązywałyby go do opłacania podatku według drugiej stawki skali podatkowej. Realne korzyści z opodatkowania stawką 19% podatku liniowego można osiągnąć, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dochód roczny w wysokości co najmniej 100 tys. zł.

Liniowcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej, w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Na podstawie takiej dokumentacji wyliczane są przychody i koszty ich uzyskania, a po odjęciu od siebie powstaje podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PITy liniowców są składane w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia, na drukach PIT-36L. Jeśli oprócz prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, liniowcy uzyskują również dochód z innego tytułu, opodatkowany w odmienny sposób, np. pracują na etacie, obok deklaracji PIT-36L będą musieli złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT-37, jako rozliczenie dochodów z pracy zawodowej.

Kto może opłacać podatek liniowy?

Z formy opodatkowania podatkiem liniowym nie skorzysta każdy podatnik bez wyjątku. Stawką 19% podatku liniowego opodatkowuje się wyłącznie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z pozostałych źródeł zasadniczo podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Podatnik wybierający metodę liniową opodatkowania podatkiem dochodowym nie może świadczyć pracy na rzecz byłego pracodawcy, jeśli usługi te mają taki sam charakter, co praca wykonywana dla niego na etacie w tym samym roku podatkowym.

Podatek liniowy opłacają przedsiębiorcy, którzy zgłosili takie opodatkowanie w formularzu rejestracyjnym CEiDG-1, przy rejestracji firmy, albo też złożyli oświadczenie o zmianie formy opodatkowania działalności na podatek liniowy w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym mają opłacać podatek liniowy.

Wady i zalety podatku liniowego?

Pierwszą, najważniejszą zaletą, jaką niesie za sobą podatek liniowy, jest uniezależnienie wysokości podatku dochodowego od wysokości osiąganych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Liniowcy rozliczają podatek dochodowy w formie liniowej w prosty sposób, jako że nie odejmuje się od kwoty dochodu dodatkowych ulg czy preferencji podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. PITY liniowców nie muszą też uwzględniać często skomplikowanych załączników, jakie obowiązkowo muszą zostać złożone chociażby przy korzystaniu z ulg podatkowych przy rozliczeniach za pośrednictwem skali podatkowej.

Zaletą podatku liniowego jest również to, że podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli przychód, może zostać pomniejszona o koszty podatkowe.

Wadą metody opodatkowania dochodów podatkiem liniowym jest to, że nie można przy nim skorzystać z:

  • Wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem,
  • Rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • Ulgi na dzieci, o ile jedynym źródłem dochodu podatnika jest działalność gospodarcza,
  • Ulgi na Internet.

Liniowcy nie mają możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czyli kwoty 3091 zł, którą odejmuje się od dochodu.

Jeśli przedsiębiorca w swojej działalności gospodarczej osiąga wysokie dochody firmowe, wykraczające ponad kwotę 100 tys. zł i nie ma prawa do korzystania z preferencyjnych rozliczeń podatkowych, śmiało może zastosować opodatkowanie podatkiem liniowym. Zamiast płacić podatek w wysokości 32% kwoty nadwyżki ponad pierwszy próg skali podatkowej, liniowcy zawsze zapłacą 19% podatek. Minimalnie wyższy podatek od pierwszej stawki skali podatkowej nie generuje tak dużych kosztów, nawet wówczas, gdy dochody przedsiębiorcy w danym miesiącu są niższe. Na pewno zaś podatek liniowy nie będzie korzystny, jeśli podatnik może korzystać z licznych ulg i preferencji w opodatkowaniu.